Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akcie organizované na KMM v AR 2023/2024

Návšteva veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR na FM UK spojená s prednáškou

foto zo stretnutia
foto zo stretnutia
foto zo stretnutia
foto zo stretnutia
foto zo stretnutia

20. marca 2024 navštívil Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave J.E. Peter Nelson, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike, ktorý sa prihovoril študentom Nemeckého programu študijného programu Medzinárodný manažment s prednáškou spojenou s diskusiou s názvom: „Die Schweiz und ihre Wirtschaftspolitik“.
Pán veľvyslanec vysoko ocenil aktivitu a záujem študentov o diskutovanú problematiku, ako aj angažovanosť Katedry medzinárodného manažmentu FM UK, pri realizácii Nemeckého programu študijného programu Medzinárodný manažment v prepojení na spoluprácu so Švajčiarskou obchodnou komorou a jej členmi. Zároveň podporil prípravu Švajčiarskeho fóra, plánovanú na pôde Fakulty managementu UK v najbližších týždňoch.

Hosťovaná prednáška o hospodárskej súťaži

V rámci vzdelávania kladieme dôraz na oboznamovanie sa aj s poznatkami z hospodárskej praxe. Niet pochýb o tom, že medzinárodný rozvoj  obchodu, služieb a investičných vzťahov je determinovaný aj  implementáciou pravidiel hospodárskej súťaže. Študenti programu medzinárodný manažment mali možnosť dňa 8. apríla 2024 oboznámiť sa so základnými cieľmi a právnym rámcom ochrany hospodárskej súťaže, vrátane rozhodovacej praxe Európskej komisie a Protimonopolného úradu SR. Na Slovensku je viacero odborníkov, ktorí sa danej téme profesionálne venovali a venujú. Významnou osobnosťou s medzinárodným uznaním je aj pani Ing. Danica Paruolková, bývalá predsedníčka Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a vedúca pracovnej skupiny negociačnej kapitoly číslo 6 -  Hospodárska súťaž, ktorá  objasnila študentom princípy fungovania hospodárskej súťaže a z nej plynúce výhody pre spoločnosť. Vo svojej odbornej prednáške  poukázala na potrebu, v dnešnom medzinárodne prepojenom svetovom hospodárstve, dodržiavať podmienky efektívneho fungovania vnútorného trhu a férovej hospodárskej súťaže, čo prináša prospech pre spotrebiteľov, podnikateľov, otvorenosť a dynamiku trhov, rast produktivity práce, inovácie a pod. (Text: Daniela Nováčková)

Exkurzia – Štrasburg – Európsky parlament

Exkurzia – Štrasburg – Európsky parlament

Súčasťou vzdelávania v rámci predmetu Vnútorný trh  a hospodárske politiky sú aj odborno-vzdelávacie exkurzie a návšteva vybraných inštitúcií Európskej únie. Slovenskí europoslanci majú možnosť ponúknuť občanom zo Slovenska krátkodobý študijný pobyt zameraný na spoznávanie inštitúcií Európskej únie. Práve študentky programu Medzinárodný manažment využili túto príležitosť a absolvovali exkurziu v dňoch 12. – 14. marca 2024 v Štrasburgu za účelom oboznámenia sa s činnosťou Európskeho parlamentu a s náročnou prácou europoslancov. Zážitkové učenie sa  je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa a preto sa snažíme dopĺňať  tradičné vzdelávanie, ktoré má za cieľ rozvíjanie vedomostí, aj o vzdelávanie  z priamej skúsenosti. Na základe vlastných zážitkov si účastníčky exkurzie vytvorili vlastné názory, postoje a spôsoby myslenia. Zážitkové vzdelávanie považujeme za plnohodnotnú  metódu vzdelávania, kde dochádza k prepojeniu odbornej časti s praktickými aktivitami, pri ktorých si účastníci exkurzie nielen zapamätajú podávanú informáciu, ale pochopia aj jej význam.

Daniela Nováčková

Návšteva kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave

12. marca 2024, v rámci predmetu Vnútorný trh a hospodárske politiky EÚ sa študenti 4. ročníka nemeckého programu štúdia, zúčastnili návštevy kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave. Počas návštevy im pani Ing. Nadia Nováková z Oddelenia vzťahov s verejnosťou prezentovala inštitúcie a legislatívu EÚ, ako aj aktuálne udalosti a aktivity, ktoré zastúpenie na Slovensku vykonáva. Študenti sa aktívne zaujímali o diskutovanú problematiku a interakcia bola počas návštevy veľmi intenzívna. Ocenili praktické vedomosti a prítomnosť odborníkov v téme priamo na mieste a v priestoroch kancelárie Európskeho parlamentu.

Daniela Nováčková, Lívia Bott Domonkos

Návšteva kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave
Návšteva kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave
Návšteva kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave
Návšteva kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave

Hosťovaná prednáška o ekonomických nástrojoch podpory exportu

Hosťovaná prednáška v rámci predmetu Medzinárodný obchod
Hosťovaná prednáška v rámci predmetu Medzinárodný obchod
Hosťovaná prednáška v rámci predmetu Medzinárodný obchod
Hosťovaná prednáška v rámci predmetu Medzinárodný obchod
Hosťovaná prednáška v rámci predmetu Medzinárodný obchod
Hosťovaná prednáška v rámci predmetu Medzinárodný obchod

Spájanie teórie s praxou patrí medzi kľúčové priority výchovno-vzdelávacieho procesu na Fakulte managementu.

V rámci predmetu Medzinárodný obchod mali študenti možnosť oboznámiť dňa 20.3.2024 sa s činnosťou Exportno-importnej banky, ktorá podporuje ekonomickú udržateľnosť hospodárskych subjektov a podporuje rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských podnikov na zahraničných trhoch.

Ing. Dušan Pukač na profesionálnej úrovni poskytol študentom študijného programu Medzinárodný manažment odborný výklad o ekonomických nástrojoch podpory exportu (o bankových, poistných produktoch a iných formách podpory slovenského exportu). Vzdelávanie tohto druhu považujeme za obohacujúce, pretože prispieva k rozvoju poznatkov o reálnej činnosti EXIMBanky.

Daniela Nováčková, Lucia Paškrtová, Lívia Bott Domonkos

Memorandum o spolupráci medzi FM UK a CESCI Carpathia

Dňa 12. marca 2024 podpísali dekan FM UK v Bratislave prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. a RNDr. Rudolf Bauer, PhD. memorandum o spolupráci medzi FM UK a CESCI Carpathia. Súčasťou memoranda bola dohoda konkrétnych bodov vedecko–výskumnej spolupráce v programovom období 2021-2027  s CESCI–Carpathia s FM UK v Bratislave, v rámci projektu „Promotion of legal accessibility across the Slovak-Hungarian border“, financovaného z programu slovensko-maďarskej spolupráce INTERREG. Signatári vysoko ocenili dlhoročnú a nadštandardnú spoluprácu medzi Katedrou medzinárodného manažmentu – odborným pracoviskom FM UK, realizujúcim obsah memoranda a CESCI Carpathia, ktorá prináša synergiu pri nevyhnutnom prepájaní akademickej expertízy s potrebami reálnej praxe. Hlavným cieľom projektu je systematicky odhaľovať pretrvávajúce právne a administratívne prekážky, ktoré bránia silnejšej integrácii a vyššej úrovni spolupráce na slovensko-maďarskej hranici, a ďalej podporovať ich odstránenie. Výsledkom projektu bude odstránenie právnych prekážok a vypracovanie riešení vrátane databázy právnych prekážok, projektov, napomáhajúcich odstraňovaniu  prekážok, právnych odporúčaní a informačnej kampane zameranej na štátne a samosprávne autority. Projektovým manažérom projektu je na strane CESCI Patrícia Zölleiová a na strane FM UK je expertkou výskumnej témy PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. z Katedry medzinárodného manažmentu.
 
Viac informácii o projekte je možné nájsť na: https://cesci-carpathia.eu/sk/projekt-access/

Na snímke c. 1  RNDr. Rudolf Bauer, PhD., bývalý primátor Košíc a bývalý predseda Košického samosprávneho kraja., prof Peter Štarchoň, PhD. dekan Fakulty managementu UK
Na snímke c. 2 zľava: RNDr. Rudolf Bauer, PhD., bývalý primátor Košíc a bývalý predseda Košického samosprávneho kraja., prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. dekan Fakulty managementu UK
Na snímke c. 3 zľava: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD., vedúci Katedry medzinárodného manažmentu FM UK, PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD:, Patrícia Zölleiová, RNDr. Rudolf Bauer, PhD., bývalý primátor Košíc a bývalý predseda Košického samosprávneho kraja.
Na snímke c. 4 zľava: Primaciálny palác zástupcovia mestských častí Bratislavy,  a okolitých maďarských obcí Dunakiliti, Rajka v zastúpení FMUK, PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD, Katedra medzinárodného manažmentu FM UK.
Na snímke c. 5 zľava: Patrícia Zölleiová,,PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD, doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD., vedúci Katedry medzinárodného manažmentu FM UK, RNDr. Rudolf Bauer, PhD., bývalý primátor Košíc a bývalý predseda Košického samosprávneho kraja, prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. dekan Fakulty managementu UK, doc. René Pawera, PhD. doc Fréderic Delaneuville PhD.

Návšteva prof. Tourvy Guaaybess spojená s prednáškou vo francúzskom jazyku

Dňa 13. marca 2024 prijal vedúci Katedry medzinárodného manažmentu FM UK doc. PhDr. Marian. Šuplata, PhD. profesorku Lotrinskej univerzity v Nancy, Touryu Guaaybess. Súčasťou návštevy bola realizácia odbornej prednášky profesorkou Guaaybess vo francúzskom jazyku, zhodnotenie a výmena akademických skúseností medzi oboma pracoviskami a náčrt ďalšej spolupráce.

 

 

na fotke zľava: doc. Šuplata, prof. Guaaybess, doc. Delaneuville
na fotke zľava: doc. Šuplata, prof. Guaaybess

MiniErasmus

V dňoch 20.-22.11.2023 FM UK, v spolupráci FutureGeneration, už po piaty krát, vytvorilo možnosť navštíviť fakultu prostredníctvom programu MiniErasmus. Podujatia sa zúčastnili študenti stredných škôl  z rôznych kútov Slovenska. Podujatie otvorili dekan FM UK prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. ktorý študentom priblížil dôležité informácie o štúdiu na FM UK a odpovedal na ich otázky.

Následne, doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. so zástupcom pre Francúzsky program a zástupcom pre Nemecký program  študentom priblížil  „O čom je štúdium Medzinárodného manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave?“ Diskusiu moderovala Mgr. Katarína Rentková, PhD. Následne mohli študenti navštíviť viaceré predmety ŠP Medzinárodný manažment – vyučované v nemeckom, francúzskom, anglickom, resp. slovenskom jazyku. Predstavená bola spolupráca s medzinárodnými firmami a partnermi.

Následne pokračovala diskusia s tajomníčkou Katedry medzinárodného manažmentu PhDr. Líviou Bott Domonkos, PhD. na tému „Čo po škole?“ a s prizvanými absolventmi Francúzskeho programu a Nemeckého programu ŠP Medzinárodný manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Druhý deň sa konala prednáška Vizuálne prvky značky a dizajn (Mgr. Petronela Klačanská, PhD.) Marketing (Mgr. František Olšavský, PhD.)  a pokračovala diskusia na tému „Ako sa študuje na Fakulte managementu?“ Diskusia so študentmi Nemeckého programu a Francúzskeho programu, ktorí z vlastnej ešte „čerstvej“ skúsenosti mohli študentom porozprávať svoje postrehy, zážitky, skúsenosti zo štúdia Medzinárodného manažmentu.

V stredu 22.11.2023 nasledovala časť „Čo všetko mi štúdium ponúka?“ , kde sa „Minierazmáci“ dozvedeli viac o „študentskom živote“, aktívnom zapojení sa do diania na Fakulte managementu UK cez Beánia Team, Podnikateľský klub, Športový klub Fakulty managementu (ŠK FAMA), Digital Marketing Club, Erasmus+ a o ďalších aktivitách, ktoré sú na fakulte organizované. Posledný deň študenti mohli navštíviť ďalšie predmety, vyučované skúsenými vyučujúcimi: Manažment. Manažérska ekonomika (doc. Ing. Ján Papula, PhD.), Regionálna a ekonomická politika EÚ (doc. PhDr. René Pawera, PhD.)  

Podujatie bolo ukončené vedúcim Katedry medzinárodného manažmentu FM UK doc. PhDr. Marianom Šuplatom, PhD. s ktorým sa študenti podelili o cenné skúsenosti, ktoré nadobudli počas návštevy na FM UK a súčasne prezentovali svoje zámery plánované po skončení strednej školy. S viacerými z nich sa na FM UK určite ešte uvidíme.

Otvorenie akcie - na fotke sprava doc. Marian Šuplata, PhD., prof. Peter Štarchoň, PhD, Ing. Jaroslav Huľvej, PhD. doc. Fréderic Delaneuville, PhD.
Diskusia Ako sa študuje na FMUK na fotke sprava PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD., Monika Tordová 3. ročník, Sabina Vavrincová 3. ročník, Valentína Tuhá 5. ročník, Linda Éder 5. ročník
Na fotke sprava Mgr. Viktória Nagyová, Mgr. Simon Metes, Mgr. Radoslava Šrútová

Deň študentstva

Pri príležitosti Medzinárodného Dňa študentstva udelil rektor Univerzity Komenského, pochvalu rektora študentke Sabine Rýzkovej (5. ročník, ŠP Medzinárodný manažment, Nemecký program). S. Rýzková vyniká nielen svojimi akademickými výsledkami: aktívne prispela k úspešnému fungovaniu Akademického senátu Fakulty managementu UK, ako spoluautorka sa ako spoluautorka podieľa na vedecko-výskumnej činnosti Katedry medzinárodného manažmentu, je úspešnou reprezentantkou Slovenskej republiky v kick-boxe. Sabine srdečne blahoželáme! Prajeme jej veľa ďalších úspechov a šírenie dobrého mena Univerzity Komenského, Fakulty managementu i Katedry medzinárodného manažmentu doma i v medzinárodnom prostredí.

1.foto Deň študentsva odovzdávanie ceny Bc. Sabine Rýzkovej pánom rektorom
2.foto Bc. Sabina Rýzková na odovzdávaní cien

Hosťovaná prednáška

V utorok 21. novembra 2023, v rámci nemeckého programu ŠP Medzinárodný manažment, predmet Medzinárodné organizácie, sme  na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave  privítali zástupcu Odboru členských krajín EÚ, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Petra Sedláčka, ktorý odprednášal tému: Medzinárodné organizácie v praxi Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, s prepojím na problematiku aktuálnych súvislostí v odbore ekonómia a manažment.

Odovzdávanie francúzskych diplomov

V stredu, 29. novembra 2023 o 16:00 hod. sa na Francúzskom inštitúte v Slovenskej republike uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov študentom magisterského stupňa európskych štúdii.  Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave už jedenásť rokov umožňuje svojim študentom získať magisterské štúdium na francúzskej univerzite ako doplnok k slovenskému magisterskému diplomu (slovenský magisterský diplom a zároveň magisterský diplom Lotrínskej Univerzity). Od začiatku tejto spolupráce získali naši študenti viac ako 100 vysokoškolských diplomov akreditovaných vo Francúzsku. Tento rok si diplomy z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky v SR, zástupcov Lotrinskej univerzity a Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave prevyala desiatka študentov.

Odovzdávanie diplomov z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky v SR
Odovzdávanie diplomov z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky v SR

Praktická prednáška Podnikanie v EÚ

Dňa 28. novembra 2023, v rámci nemeckého a francúzskeho programu ŠP Medzinárodný manažment, predmet Podnikanie v EÚ sme na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave privítali riaditeľku podniku ZOMA, Viktóriu Nagyová,  ktorá odprednášala tému: Podnikanie v EÚ v cezhraničnej oblasti, kde priblížila svoje praktické exekutívne skúsenosti z odboru ekonómia a manažment.

Foto z prednášky Podnikanie v EÚ

Hosťovaná prednáška

Dňa  14. novembra 2023 v rámci francúzskeho programu ŠP Medzinárodný manažment, predmet Medzinárodné organizácie na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave sme privítali riaditeľku odboru politík EÚ Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, SR, Katarínu Jurisovú,  ktorá odprednášala tému: Medzinárodné organizácie v praxi z pohľadu členského štátu, s akcentom na praktické poznatky exekutívne praxe v odbore ekonómia a manažment.

Hosťovaná prednáška

V rámci predmetu Základy obchodného práva (pod garanciou prof. JUDr. Daniely Nováčkovej, PhD.) študenti získavajú vedomosti aj o podmienkach vykonávania podnikateľskej činnosti zahraničných investorov na Slovensku. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je tiež oboznámiť študentov s medzinárodnoprávnou ochranou a podporou zahraničných investícií na Slovensku. Okrem teoretických poznatkov majú možnosť sa zoznámiť aj s konkrétnou činnosťou zahraničného investora, ktorý dlhodobo pôsobí na Slovensku a patrí k najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Zástupca zahraničnej obchodnej spoločnosti Ing. Milan Petruš dňa 6.12.2023 oboznámil študentov s konkrétnou podnikateľskou činnosťou obchodnej spoločnosti Volkswagen, a.s. so sídlom v Bratislave a s problematikou personálneho manažmentu. Dlhoročné skúsenosti a vysoká erudovanosť Ing. Milana Petruša, podané interaktívnou formou a na záver vo forme kvízu, boli pre študentov inšpiráciou. Prednáška prispela k obohateniu študentov ŠP medzinárodný manažment o odborné poznatky z exekutívnej hospodárskej praxe v odbore ekonómia a manažment.

študenti po prednáške s prof. Nováčkovou v strede

Access - cezhraničný projekt INTERREG HU SK

Dňa 24. októbra 2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k projektu ACCESS, pričom  boli predrokované konkrétne body vedecko – výsklumnej spolupráce pre upresnenie podpísania memoranda o spolupráci s CESCI – Carpathia s Fakultou Managementu Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci projektu „Promotion of legal accessibility across the Slovak-Hungarian border“, financovaného z programu slovensko-maďarskej spolupráce INTERREG. Na snímke zľava: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD., Patrícia Zölleiová, RNDr. Rudolf Bauer, PhD., bývalý primátor Košíc a bývalý predseda Košického samosprávneho kraja.
Projektovým manažérom projektu je na strane CESCI Patrícia Zölleiová a na strane FM UK je expertom výskumnej témy PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. tajomníčka KMM. 
O projekte viac informácií nájdete na: https://cesci-carpathia.eu/sk/projekt-access/

Access cezhraničný projekt INTERREG HU SK

Budovanie udržateľných komunít vo V4

Projekt v rámci medzinárodnej spolupráce s názvom Experience Exchange among V4 and Georgian Youth for Building Sustainable Communities spojený s Letnou školou v Gruzínsku, v Kutaisi prebiehal od 19. augusta 2023 do 22. augusta 2023 a spojil mladých ľudí z rôznych krajín V4 a poskytol im príležitosť rozšíriť svoje obzory, zlepšiť zručnosti a zapojiť sa do diskusií o dôležitých témach súčasného sveta v oblasi SDG2030 (Sustainable Development Goals 203).  Najdôležitejším prvkom letnej školy boli aktivity zamerané na udržateľnosť a rozvoj komunít z krajín V4 a Gruzínska cez workshopy, debaty. V závere sa ku koncu októbra 2023 vypracovala publikácia od vybraných najlepších účastníkov, našu univerzitu reprezentovali Martina Tkáčiková (PhDr. štúdium), Simona Sašinová (5.ročník MM) . Mentorship program Udržateľného rozvoja absolvovala za Slovenska Sabina Rýzková (5.ročník MM).
Web: www.rsdi.ge

Regional Sustainable Development Institute Georgia Sasinova Ryzkova Tkacikova Bott Domonkos David Eristavi, Zura Gamtenadze
Georgia Sustainable Development V4 Project Livia Bott Domonnkos, Sasinova, Ryzkova, Tkacikova (5.ročník KMM) Trvalo udržateľný rast Višehradský projekt s lektorom Lívia Bott Domonkos KMM a so študentami KMM
Georgia Sustainable Development V4 Project Livia Bott Domonkos Lecturer
 

Nové príležitosti stáží pre študentov FM UK ŠP Medzinárodný manažment

Nikola Žureková na stáži v Európskom parlamente
Nikola Žureková na stáži v Európskom parlamente
Nikola Žureková na stáži v Európskom parlamente

Študentka FM UK, ŠP Medzinárodný manažment Bc. Nikola Žureková úspešne absolvovala stáž v Európskom Parlamente v Bruseli, počas ktorej nadobudla veľa cenných profesionálnych skúseností. Od AR 2023/2024 sa môžu študenti druhého stupňa FM UK (ŠP Medzinárodný manažment) uchádzať tiež o stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V prípade záujmu o bližšie informácie o stáže na MZVaEZ SR alebo v inštitúciciách EÚ je možné kontaktovať tajomníčku Katedry medzinárodného manažmentu FM UK Líviu Bott Domonkos (Livia.Bott.Domonkosfm.uniba.sk). Katedra medzinárodného manažmentu FM UK s partnermi pripravuje ďalšie možnosti odborných študentský stáží v medzinárodnom prostredí a bude o nich včas informovať.


Zastúpenie FM UK na Európskom Ekonomickom Fóre

European_Economic_Forum_ Marian Suplata
European_Economic_Forum_Speakers_Piotr Bies and Marian Suplata
European_Economic_Forum_Speakers Skarby by Carpatia

V septembri 2023 sa v poľskom Karpaczi uskutočnil 32. ročník Európskeho Ekonomického Fóra (známejšie ako „Davos strednej a východnej Európy“).
Každý rok sa na tomto najväčšom podujatí v strednej a východnej Európe zúčastňuje viac ako 3500 významných predstaviteľov podnikateľského, hospodárskeho, akademického, politického, diplomatického, mediálneho a občianskeho prostredia zo štyroch kontinentov sveta, za účasti 500 účastníkov svetových médií.
FM UK na základe pozvania organizátorov podujatia reprezentoval vedúci Katedry medzinárodného manažmentu doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
Web: https://www.forum-ekonomiczne.pl/en/

Zástupcovia FM UK si vo Francúzsku uctili pamiatku 60. výročia smrti otca Európy Roberta Schumana a navštívili Lotrinskú univerzitu v Nancy

3. septembra 2023 uplynulo 60 rokov od smrti zakladateľa projektu európskej integrácie Roberta Schumana. Pri tejto príležitosti si pamiatku otca Európy, návštevou jeho rodného domu - tzv. Domu Európy, v Szy-Chazelles vo francúzskom Lotrínsku, uctili vedúci Katedry medzinárodného manažmentu doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. a jeho zástupca pre francúzsky program doc. Frédéric Delauneville, PhD. Súčasťou návštevy bola tiež pracovná návšteva riaditeľa a akademikov Centra pre Európske štúdiá partnerskej Lotrinskej Univerzity v Nancy s cieľom diskutovať nové možnosti a perspektívy pedagogickej a vedeckej spolupráce vo francúzskom programe ŠP Medzinárodný manažment.
Web: https://www.robert-schuman.eu/en/robert-schuman-european-centre,
https://www.univ-lorraine.fr/en/univ-lorraine/

Schumanov dom_KMM_docŠuplata_docDelaneuville
Návšteva doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD a doc. Frédéric Delauneville, PhD. Na partnerskej partnerskej Lotrinskej Univerzity v Nancy
Schumanov dom_KMM_docŠuplata_docDelaneuville

Medzinárodný projektový tím Green Entrepreneurship na FM UK

V dňoch 3.- 4.10.2023 sa z projektu Erasmus+ na Katedre medzinárodného manažmentu organizovalo medzinárodné stretnutie k projektu Green Entrepreneurship. Jeho ústredným zámerom je v rámci konzorcia partnerských organizácii zo Španielskeho kráľovstva, Českej republiky a Slovenska vytvoriť digitálne moduly pre vzdelávanie v oblasti udržateľného podnikania. Nadobudnuté odborné poznatky prinesú nový publikačný potenciál a budú na FM UK využité najmä v rámci pedagogického procesu.
Web: www.greenwomen.eu
 

Green Entrepreneurship Erasmus projektový manažér Lívia Bott Domonkos_docŠuplataCesko_Španielsko
Green Entrepreneurship Erasmus projektový manažér Lívia Bott Domonkos_docŠuplataCesko_Španielsko
Green Entrepreneruship na katedre privítanie doc Suplata
 

FM UK na návšteve Oxfordskej Univerzity

Vedúci Katedry medzinárodného manažmentu doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. navštívil Oxfordskú univerzitu. Návšteva bola príležitosťou pre výmenu profesionálnych poznatkov a cenných skúseností s významnými akademikmi tejto inštitúcie.
Web: https://www.ox.ac.uk

Oxford_visit_docŠuplata
Oxford_visit_docŠuplata

Návšteva prezidenta a výkonných riaditeľov obchodných komôr

Švajčiarská obchodná komora _predseda_Knap_Šuplata
Predstavitela_nemeckej_francúzskej a švajčiarskej obchodnej_komory s docentom Šuplatom_visit of Chambers of Commerce
Švajčiarská obchodná komora Knap_Huľvej_Šuplata

Vedúci katedry medzinárodného manažmentu FM UK doc. PhDr. Marian Šuplata 25. 9. 2023 prijal  prezidenta Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory Petra Knapa, následne resp. 2.10. výkonnú riaditeľku Francúzsko-slovenskej obchodnej komory Zuzanu Desvergnes a výkonného člena predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Petra Kompallu. Zúčastnené strany ocenili doterajšiu spoluprácu medzi FM UK a jednotlivými komorami. Partneri osobitne vyzdvihli záujem predstaviteľov FM UK realizovať a inovovať formáciu študentov FM UK pre prax. Súčasne načrtli nové možnosti poskytnutia konštruktívnych impulzov pre obohatenie pedagogického procesu vyplývajúcich z reálnej praxe a jednomyseľne sa vyslovili za posilnenie a zintenzívnenie ďalšej  spolupráce s FM UK.