Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra medzinárodného manažmentu

Vedúci katedry:
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
tel.: +421 2 9021 2076
č. dv. 240
e-mail: rene.pawerafm.uniba.sk

Sekretariát:
Odborná referentka
Ing. Iveta Drahošová
tel.: +421 2 9021 2051
č. dv. 229
e-mail: iveta.drahosovafm.uniba.sk

Tajomník katedry:
PhDr. Matúš Baráth, PhD.
tel.: +421 2 9021 2146
č. dv. 240
e-mail: matus.barathfm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
PhDr. Matúš Baráth, PhD.
PhDr. Gabriela Bérešová, PhD.
doc. Frédéric Delaneuville, PhD.
doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc.
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.
doc. Ing. Jarmila Wefersová, PhD.

Externí spolupracovníci katedry:
PhDr. Lívia Bott Domonkosová, PhD.
PhDr. Lucia Husenicová, PhD.
Mgr. Anna Jurišová
Ing. Žaneta Lacová, PhD.
doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA.

Interní doktorandi:
Mgr. Olivier Dumontel
Mgr. Linda Zummerová

Katedra medzinárodného manažmentu zastrešuje študijný program Medzinárodný manažment, v rámci ktorého môžu študenti na bakalárskom stupni absolvovať časť svojho štúdia vo francúzskom alebo nemeckom jazyku. Program kombinuje manažérske vzdelávanie a rozvoj znalosti o hospodárskych a kultúrnych špecifikách nemecky a francúzsky hovoriacich krajín a vytvára tak optimálne predpoklady pre profesionálne uplatnenie študentov v medzinárodnom prostredí. Medzinárodný manažment je na Fakulte managementu UK možné študovať na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia.

Bakalársky študijný program

Študijný odbor: Medzinárodný manažment (Francúzsky program alebo Nemecký program)
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Informácie o prijímacom konaní

Magisterský študijný program

Študijný odbor: Medzinárodný manažment
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Informácie o prijímacom konaní