Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra medzinárodného manažmentu

Vedúci katedry:
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
tel.: +421 2 9021 2076
e-mail: rene.pawerafm.uniba.sk

Sekretariát:
Magdaléna Jankovičová
tel.: +421 2 9021 2074
e-mail: magdalena.jankovicovafm.uniba.sk

Interní zamestnanci:
PhDr. Bérešová Gabriela, PhD.
doc. Delaneuville Frédéric, PhD.
doc. Mgr. Charfaoui Emília, CSc.
Mgr. Kottulová Janka, PhD.
PhDr. Majerčáková Daniela, PhD., MBA.  
Mgr. Milošovičová Petra, PhD.
prof. JUDr. Nováčková Daniela, PhD.
doc. PhDr. Pawera René, PhD.
Ing. Wefersová Jarmila, PhD.


Externí zamestnanci:
Mgr. Dumontel Olivier
Mgr. Jurišová Anna
Ing. Lacová Žaneta, PhD.
doc. PhDr. Šuplata Marián, PhD.
Mag. Phil. Wefers Hans, Dr. Phil.

Interní doktorandi:
Mgr. Lucia Husenicová

Katedra medzinárodného manažmentu zastrešuje študijný program Medzinárodný manažment, v rámci ktorého môžu študenti na bakalárskom stupni absolvovať časť svojho štúdia vo francúzskom alebo nemeckom jazyku. Program kombinuje manažérske vzdelávanie a rozvoj znalosti o hospodárskych a kultúrnych špecifikách nemecky a francúzsky hovoriacich krajín a vytvára tak optimálne predpoklady pre profesionálne uplatnenie študentov v medzinárodnom prostredí. Medzinárodný manažment je na Fakulte managementu UK možné študovať na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia.

Bakalársky študijný program

Študijný odbor: Medzinárodný manažment (Francúzsky program alebo Nemecký program)
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Informácie o prijímacom konaní

Magisterský študijný program

Študijný odbor: Medzinárodný manažment
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Informácie o prijímacom konaní