Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO MANAŽMENTU

Vedúci katedry:
doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
tel.: +421 2 9021 2123
e-mail: marian.suplatafm.uniba.sk

Tajomník katedry, vedecký tajomník katedry:
PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD.
e-mail: livia.bott.domonkosfm.uniba.sk

Sekretariát:
Odborná referentka
Ing. Iveta Drahošová
tel.: +421 2 9021 2051
č. dv. 229
e-mail: iveta.drahosovafm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
doc. Frédéric Delaneuville, PhD.
doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc.
Mgr. Branislav Dudić, PhD. 
PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD.
Mgr. Eva Brestovanská, PhD.

Externí spolupracovníci katedry:
prof. Alain Buzelay, PhD.
prof. Étienne Criqui, PhD.
prof. Yves Petit, PhD.
doc. Vincent Fromentin, PhD.
doc. Jérôme Hubler, PhD.
doc. Ghislaine Pellat, PhD.
doc. Dr. Maximilian Lackner, PhD. MBA
doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA
doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD.
doc. Jana Marasová, PhD.
PhDr. Štefan Rychtárik, PhD.
Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Ing. Zuzana Desvergnes
Mgr. Katarína Jurisová, MA
Ing. Peter Knap, MBA
Mag. Viktoria Szmid

Interní doktorandi:
Mgr. Olivier Dumontel
Mgr. Jurišová Anna
Khan Sher 
Mgr. Šrútová Radoslava 

Katedra medzinárodného manažmentu zastrešuje predmety študijného programu medzinárodný manažment v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia zamerané na medzinárodné aspekty manažmentu.
V rámci bakalárskeho stupňa štúdia prebieha časť štúdia vo francúzskom alebo nemeckom jazyku. Program kombinuje manažérske vzdelávanie a rozvoj znalostí o hospodárskych a kultúrnych špecifikách nemecky a francúzsky hovoriacich krajín a vytvára tak optimálne predpoklady pre profesionálne uplatnenie študentov v medzinárodnom prostredí.
Na bakalárskom stupni štúdia zabezpečuje katedra pedagogický proces v povinných predmetoch: Medzinárodné organizácie; Medzinárodný obchod; Diplomacia; Medzinárodné ekonomické právo. V rámci francúzskeho bloku predmetov katedra zabezpečuje vzdelávacie činnosti v týchto predmetoch: Francúzsky jazyk pre manažérov I, II, III; Právnická francúzština; Ekonomicko-politické reálie vo frankofónnych krajinách I, II; Francúzske obchodné právo; Interkultúrny manažment I, II; Obchodné rokovania; Manažment v Európe v kontexte globalizácie. Vrámci nemeckého bloku predmetov katedra zabezpečuje vzdelávacie činnosti v predmetoch: Nemecký jazyk pre manažérov I, II; Právnická nemčina; Ekonomicko-politické reálie v nemecky hovoriacich krajinách I, II; Hospodárska politika v nemecky hovoriacich krajinách; Interkultúrny manažment I, II; Obchodné rokovania.
Na magisterskom stupni štúdia katedra zabezpečuje pedagogický proces v študijnom programe medzinárodný manažment v povinných predmetoch Manažment projektov a programov EÚ; Regionálna a ekonomická politika EÚ; Medzinárodný manažment I, II. Na druhom stupni štúdia majú študenti možnosť pokračovať v štúdiu v čiastočne francúzskom, event. nemeckom variante. Katedra v rámci francúzskeho bloku predmetov zabezpečuje nasledujúce predmety: Európske obchodné právo; Európska integrácia; Vnútorný trh a hospodárske politiky EÚ; Diagnostika a riadenie európskych spoločností; Menová politika a regulácia finančného systému; Finančné analýzy a finančné riadenie podnikov v Európe; Medzinárodné fiškálne inžinierstvo. V rámci nemeckého bloku predmetov študenti absolvujú nasledovné predmety zabezpečované katedrou: Európske ekonomické právo; Vnútorný trh a hospodárske politiky EÚ.
V spolupráci s Univerzitou v Lorraine zabezpečuje katedra aj výučbu, ktorá umožňuje francúzsky hovoriacim študentom v rámci magisterského štúdia získať spolu s diplomom z Univerzity Komenského v Bratislave možnosť absolvovať predmety, ktoré budú zabezpečované učiteľmi z danej zahraničnej univerzity.
Katedra aktívne spolupracuje s obchodnými komorami (Francúzsko-slovenská obchodná komora, Švajčiarsko-slovenská obchodná komora, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora) a veľvyslanectvami (francúzske, kanadské, nemecké, rakúske, švajčiarske, belgické a ďalšie). Francúzsky program je súčasťou frankofónnej siete študijných programov zastrešovaných Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom. Členovia katedry sa taktiež pravidelne podieľajú na organizácii pracovného veľtrhu Študenti-Podniky-Univerzity (Forum Étudiants-Entreprises-Universités), ktorý umožňuje frankofónnym študentom osobný kontaktu so zástupcami francúzsky hovoriacich firiem pôsobiacich na Slovensku.

Bakalársky študijný program

Študijný odbor: Medzinárodný manažment (Francúzsky program alebo Nemecký program)
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Informácie o prijímacom konaní

Magisterský študijný program

Študijný odbor: Medzinárodný manažment
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Informácie o prijímacom konaní