Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akcie organizované na KMM v AR 2022/2023

HOSŤOVANÁ PREDNÁŠKA NA KMM 3. 5. 2023

Súčasné vzdelávanie študijného programu Medzinárodný manažment je zamerané na získanie vedomostí aj v oblasti medzinárodného obchodu. V záujme dosiahnutia cieľa vzdelávania sú osobitné témy prednášané expertami z praxe, ktorí majú skúsenosti v danej oblasti. Jednou z takýchto tém bola aj téma podpora slovenských exportérov. Zástupca Exportno-importnej banky Ing. Dušan Pukač dňa 3. mája 2023 oboznámil študentov s konkrétnou činnosťou banky a s ekonomickými nástrojmi podpory slovenských exportérov. Študenti vysoko ocenili intelektuálny potenciál Ing. D. Pukača a jeho praktické skúsenosti. Takáto forma vzdelávania prispieva k rozvoju vedomostí študentov a novému poznaniu o reálnom podnikateľskom prostredí, ktorého súčasťou je aj proexportná politika. JUDr. Daniela Nováčková

hosťovaná prednáška na KMM
HOSŤOVANÁ PREDNÁŠKA NA KMM 3. 5. 2023

Návšteva študentov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave 5. 4. 2023

V rámci vzdelávania predmetu medzinárodný obchod sa kladie veľký dôraz nielen na získavanie teoretických poznatkov, ale aj na oboznamovanie sa s reálnou činnosťou subjektov, ktoré prispievajú k rozvoju podnikateľskej činnosti a podporujú zahraničný obchod. S dôrazom na praktický aspekt vyučovania skupina študentov medzinárodného manažmentu mala možnosť oboznámiť sa s konkrétnou činnosťou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a s jej aktivitami v oblasti rozvoja zahraničného obchodu. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory ing. P. Mihók informoval štutentov o činnosti komory a o činnosti regionálnych komôr, ako aj o dokumentoch, ktoré sa využívajú v zahraničnom obchode. Takéto stretnutia so slovenskými odborníkmi, ktorí majú bohaté dlhoročné praktické skúsenosti sú veľkým prínosom pre študentov, pretože príklady hospodárskej praxe prispievajú k zlepšeniu ich poznatkov.

JUDr. Daniela Nováčková

Návšteva študentov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave 5. 4. 2023

HOSŤOVANÁ PREDNÁŠKA NA KMM 29. 3. 2023

Koncom marca 29. 3. 2023 hosťovala na Katedre medzinárodného manažmentu Mag. Dr. Erika Pichler zo Salzburgu.

Našim prvákom Študijného programu MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT - Nemecký program, bol týmto podujatím obohatený jazykový seminár zaujímavými informáciami. Študenti predstavili obsahovú náplň seminárov zimného a letného semestra – Nemecký jazyk pre manažérov I, II.

Už teraz sa tešia na ďalšie hosťovania.


študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
Dr. Erika Pichler zo Salzburgu s kolegami Dr. Huľvejom a doc. Šuplatom
Dr. Erika Pichler zo Salzburgu a Dr. Huľvej
Dr. Erika Pichler zo Salzburgu a doc. Šuplata
doc. Papula a Dr. Erika Pichler zo Salzburgu
zľava Dr. Erika Pichler zo Salzburgu, dekan FM UK prof. Štarchoň, doc. Emília Charfaoui
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár
študenti na hosťovanej prednáške na predmete Nemecký seminár