Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Michaela Poláková

Mgr. Michaela Poláková, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Katedre manažmentu, kde v súčasnosti vyučuje predmety Manažment I, Manažment II a Personálny manažment. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa v oblasti manažmentu a manažmentu ľudských zdrojov venuje predovšetkým témam: vedomostný manažment, flexibilné formy organizácie práce a manažérske kompetentnosti, ktoré riešila aj v rámci viacerých vedeckých projektov a v ktorých vedie aj záverečné práce. Participovala na nedávno ukončenom projekte VEGA 1/0441/21 Analýza pracovných očakávaní generácie Z a predpokladov jej budúceho uplatnenia na trhu práce a ďalších vedeckých projektoch. V súčasnosti aktívne participuje na projekte KEGA 074UK-4/2023 Prierezová implementácia témy udržateľnosti v rámci manažérskeho vzdelávania na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Je certifikovaná facilitátorka metódy LEGO® SERIOUS PLAY®.   


Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.

Kontakt:

tel.: +421 2 90 21 2147
č. dv.: 15 (prístavba)
e-mail: michaela.polakovafm.uniba.sk