Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ivan Skaloš

Ing. Ivan Skaloš na Katedre manažmentu FMUK pôsobí ako interný doktorand. Vysokoškolské vzdelanie získal na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, následne niekoľko rokov pôsobil ako finančný audítor, kde získal cenné skúsenosti a vedomosti v oblasti financií, účtovníctva, podnikového manažmentu a riadenia rizík. Sú to oblasti, ktorým sa venoval aj v ďalších rokoch na rôznych pozíciách v odvetví životného poistenia a telekomunikácií. V posledných rokoch pôsobil na pozícii Compliance officera Slovak Telekom, a.s. a sesterskej spoločnosti T-Mobile Czech republic a.s.

V roku 2013 stál Ivan pri zrode slovenského profesného združenia Slovak Compliance circle („SCC“), zameraného na propagáciu funkcie Compliance a penetráciu princípov etického podnikania v slovenskom podnikateľskom prostredí. Od začiatku činnosti združenia Ivan pôsobil v jeho predstavenstve, v súčasnosti vedie Poradný výbor združenia. Na základe spolupráce SCC s FMUK, Od roku 2015 získaval pedagogické skúsenosti predovšetkým ako hosťovský prednášajúci na predmetoch Biznis etika a Podniková etika. Vo svojich prednáškach sa zameriaval na prístup k budovaniu efektívnych a udržateľných Compliance systémov v prostredí väčších podnikov.

Vo svojich výskumných a pedagogických aktivitách sa zameriava na oblasť rozvoja etického podnikania na Slovensku. V tejto súvislosti bol v rokoch 2018 až 2021 členom riešiteľského tímu FMUK programu APVV-16-0091 Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Podieľa sa na výučbe predmetov Manažment I a Business Ethics v slovenskom aj v anglickom jazyku.


Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.

Kontakt:

tel.: +421 2 9021 2132 
č. dv.: 26 (prístavba poschodie)
e-mail: skalos5uniba.sk