Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

PRED POBYTOM

Po nominácii na zahraničnú univerzitu

Po úspešnom absolvovaní výberového konania na fakulte a po nominácii zahraničným oddelením FM UK, Vám zahraničná univerzita pošle pokyny a informácie ako postupovať u nich ďalej. Väčšinou ide o registrovanie sa v ich online systémoch, prípadne vyplnenie ich prihlášky s Vašimi osobnými údajmi a požiadavka na vloženie konkrétnych dokumentov do určitého deadlinu, ktorý je potrebné dodržať.

Akceptácia zahraničnou univerzitou - tvorba OLA

Pod akceptáciou zahraničnou univerzitou sa rozumie získanie Akceptačného listu a odsúhlaseného Learning Agreement for Studies.

Po akceptovaní zahraničnou univerzitou si študent v softvéri Mobility online vyplní elektronický Online/Digital Learning Agreement for studies (OLA/DLA) - postup pre vytvorenie OLA. OLA/DLA sa podpisuje elektronicky priamo v Mobility online, musí byť podpísaný 3 stranami - študentom, domácou fakultou a zahraničnou univerzitou.

V prípade, že zahraničná univerzita neakceptuje Online Learning Agreement, je možné vo výnimočných prípadoch akceptovať papierovú formu Learning Agreementu. V prípade papierového Learning agreementu - je potrebné ho po podpise všetkými stranami nahrať do softvéru Mobility online.

Pri vytváraní OLA - pravidlá:

Študent je povinný zapísať si v OLA predmety v hodnote minimálne 20 ECTS (za 1 semester) a z mobility musí priniesť minimálne 15 ECTS, aby neboli uplatňované sankcie zo strany UK.

Pre študentov, ktorí nemajú filologicky zamerané štúdium platí, že v určenom počte minimálne 20 ECTS prinesených zo zahraničnej univerzity môžu byť kredity za cudzí jazyk a reálie za maximálne 5 ECTS.

Nie je možné na zahraničnej univerzite študovať iba predmety, ktoré budú uznané len ako voliteľné. Ak nie je potrebné v rámci štúdia na domácej fakulte UK už získať žiadne ECTS kredity, nie je možné podporiť mobilitu z dôvodu porušenia pravidiel programu Erasmus+.

EXTERNÍ ŠTUDENTI - pravidlá

Pre externých študentov vybraných na Erasmus mobilitu štúdium alebo stáž platí nasledovné:

Študentovi zostáva na FM UK status externého študenta (aj keď počas Erasmus mobility v zahraničí bude študovať dennou formou),

Odvody, zdravotné poistenie a iné prípadné poplatky rieši študent individuálne, so svojím zamestnávateľom, alebo vo vlastnej réžii v súlade so Zákonníkom práce a ďalšími relevantnými predpismi,

Študent pred vycestovaním na mobilitu musí byť zapísaný do ďalšieho ročníka štúdia a uhradiť školné v plnom rozsahu.

Pred vycestovaním – žiadosť o grant

Po akceptácii zahraničnou univerzitou - /získaní Akceptačného listu a odsúhlaseného Learning Agreement for Studies/ sa študent ďalej riadi pokynmi prijímajúcej univerzity (ubytovanie, Welcome Week a iné). Zdrojom získania bližších informácií a pomoci pri organizácii pobytu môže byť organizácia Erasmus Student Network.

Možnosť privátneho ubytovania v 118 krajinách, ktoré ponúka svetová organizácia ESN pod názvom Housing Anywhere nájdete na stránkach www.housinganywhere.com

Po akceptácii zahraničnou univerzitou - študent zároveň rieši pridelenie GRANTU, ku ktorému sa dostane po nahratí všetkých dokumentov a vyplnení osobných a ďalších údajov v našom Mobility Online Systéme kedy mu bude na e-mail zaslaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory.

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním nahrá študent do softvéru Mobility Online nižšie uvedené údaje a dokumenty:

 • Doplní osobné údaje, bankové údaje, kontakt na príbuzného -pre prípad krízovej situácie,
 • Vloží kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP), príp. komerčného cestovného poistenia.

Platí, že študent musí byť poistený počas celej doby trvania mobility a poistenie musí byť platné v krajine, kde študent mobilitu absolvuje.
Môžete využiť každé vhodné cestovné poistenie, balíky poistenia určené priamo pre pobyty Erasmus+ ponúka napríklad ERAPO alebo Groupama. Študentovi odporúčame uzavrieť aspoň tieto druhy poistenia:  

 1. poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
 2. poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
 3. poistenie pre prípad straty dokladov alebo batožiny
 4. poistenie právnej ochrany     
 • Vloží Akademický kalendár štúdia na zahraničnej univerzite (stačí prinscreen zo stránky zahraničnej univerzity)
 • Vloží Potvrdenie o návšteve školy na akademický rok v ktorom vycestuje! (vydáva študijné oddelenie - ak vycestujete na mobilitu pred riadnym zápisom, je nutné, aby ste absolvovali predzápis na fakulte)
 • Vloží Oznámenie o akceptácii (akceptačný list - vo forme dokumentu, mailu a pod.)
 • Vloží alebo ideálne vyplní ONLINE Learning Agreement for Studies 2022/2023 (1x) – podpísaný a potvrdený všetkými stranami (študent, domáca fakulta - Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., zahraničná univerzita - od zahr. uni. stačí sken s podpisom) - iba prvú časť (Before Mobility)
 • Vloží Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri - nahrať ako jeden dokument v časti potvrdenie o návšteve školy)

Po nahratí všetkých dokumentov a vyplnení osobných a ďalších údajov v Mobility Online Vám bude na e-mail zaslaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory. Študent je povinný Zmluvu prečítať, dvakrát vytlačiť a obe zmluvy doručiť na Oddelenie programu Erasmus+. Podpísané zmluvy je možné doručiť na OPE poštou (Oddelenie programu Erasmus+, Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1), alebo prostredníctvom podateľne fakulty, na ktorej študuje, alebo prostredníctvom podateľne univerzity na Šafárikovom námestí 6, resp. priamo na Oddelenie programu Erasmus+. Po podpise zmluvy za UK zašle OPE jeden výtlačok podpísanej Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na domácu adresu študenta.

V prípade, že študent potrebuje do zahraničia potvrdenie o statuse študenta, môže si ho stiahnuť po podpise zmluvy o poskytnutí finančnej podpory stiahnuť v systéme Mobility Online.

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), poruší pravidlá programu a nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR radíme študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách. REGISTRÁCIA TU

Keď bude Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpísaná oboma zmluvnými stranami ŠTUDENTOM a PROREKTOROM pre zahraničné vzťahy, budú študentovi prevedené grantové prostriedky na účet a môže vycestovať