Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výška grantu

Výška grantu

Pridelený grant v rámci programu Erasmus+ predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha zdaneniu. Maximálnu výšku grantu stanovuje Európska komisia, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku (dané rozdelenie môže byť v závislosti od nového akademického roka aktualizované).

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu.

Grant sa na UK vypláca v dvoch splátkach: 90 % pred pobytom a 10 % po skončení pobytu. Podmienky na vyplatenie grantu sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi UK (zastúpenou inštitucionálnym koordinátorom) a študentom. Viac v časti “pred pobytom”.

 

Základné granty

skupina

krajiny

grant mesačne

1

Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, tretie krajiny z regiónu 14 (Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo)

674 €

2

Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, tretie krajiny z regiónu 13 (Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica - Vatikánsky mestský štát)

674 €

3

Bulharsko Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko 

606 €

V akademickom roku 2022/23 sú sadzby grantov 570 € a 520 € mesačne.

Partnerské krajiny v regiónoch 1 -12: jednotný grant vo výške 700 €/mesiac.

t mesačne
1Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, tretie krajiny z regiónu 14 (Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo)674 €
2Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, tretie krajiny z regiónu 13 (Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica - Vatikánsky mestský štát)674 €
3Bulharsko Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko 606 €

V akademickom roku 2022/23 sú sadzby grantov 570 € a 520 € mesačne.

Partnerské krajiny v regiónoch 1 -12: jednotný grant vo výške 700 €/mesiac.

Sociálne štipendiá

Študenti poberajúci sociálne štipendiá majú nárok na zvýšenie základného grantu o 200 € na mesiac. Dokladom na vyplatenie je kópia Rozhodnutia o poberaní sociálneho štipendia z aktuálneho akademického roka, ktorú stačí zaslať mailom.

Príplatky k základnému grantu

Príplatok pre študentov s nedostatkom príležitostí (ŤZP, sociálne štipendium a pod.)

 

 

Príplatok za „zelené cestovanie“

Študenti majú nárok na jednorazový príplatok 50 Eur, ak využijú inú formu dopravy ako lietadlo. Ide o cestovanie vlakom, autobusom, alebo cestovanie autom zdieľané viacerými osobami. Pred odchodom na mobilitu študent pošle e-mailom na OPE+  podpísané čestné vyhlásenie, ktorým vyhlasuje, že na mobilitu bude cestovať zelenou dopravou, je potrebné typ dopravy špecifikovať (nepravdivé vyhlásenie predstavuje porušenie podmienok zmluvy a stratu nároku na grant). V prípade autobusu a vlaku musí študent po mobilite doložiť cestovný doklad.

Čestné vyhlásenie účastníka na stiahnutie
Ak študent OPE+ neinformuje vopred formou čestného vyhlásenia o zelenej doprave, nemá nárok na jej uplatnenie po ukončení mobility, ani ak by sa preukázal cestovným lístkom.

KONTROLA KVALITY MOBILITY - SANKCIE

Študentom, ktorí nedodržia podmienku získania min. počtu 15 kreditov v rámci programu Erasmus+ budú uložené sankcie nasledovne:

počet získaných kreditov - finančné krátenie prideleného grantu:

0 – 5 kreditov 100%

6 – 10 kreditov 50%

11 – 14 kreditov 25%

V individuálnych prípadoch nedodržania podmienok môže inštitucionálny koordinátor rozhodnúť o rozsahu uplatnenia sankcií, na základe posúdenia zdokumentovaných príčin. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v programe Erasmus+.