Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

PO NÁVRATE

ŠTUDENT vkladá do Moblitiy Online Systemu (do 30 dní od ukončenia pobytu)

  • Certifikáty potvrdzujúce účasť na predštudijných aktivitách (jazykový kurz, orientačný týždeň ...), ak deklaroval pred mobilitou povinnosť zúčastniť sa na nich
  • Transcript of Records - výpis študijných výsledkov na zahraničnej univerzite.Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa musia doniesť minimálne 15 kreditov za semester z povinných predmetov a voliteľne povinných predmetov. Študenti doktorandského štúdia predkladajú potvrdenie, že pracovná náplň pobytu bola zhodná s dohodnutým plánom (posudok zodpovedného pedagóga - forma nie je určená). Na základe toho im prizná domáca fakulta 15 kreditov

Získané kredity v akademickom roku musia byť v minimálnom počte 15 ECTS kreditov za jeden semester, inak UK uplatní voči študentovi sankcie.

  • Tlačivo na uznávanie kreditov získaných počas Erasmus štúdia, vyplnené tlačivo študent posiela spolu s transcriptom Dr. Vilčekovej na uznanie hneď po obdržaní transcriptu, po jej uznaní ho nahrá do systému ako Optional document alebo Recognition of Faculty
  • LA – Learning Agreement changes – študent si skontroluje či v prípade ak robil zmeny/changes, má danú časť dokumentu podpísanú tromi stranami a nahranú v systéme /alebo potvrdenu OLA verziu/, LA After part – po mobilite sa aktuálne nevyžaduje vypĺňať, lebo je duplicitou transcriptu

Správa študenta a OLS jazykový test po mobilite /ak systém korektne funguje/
Študent po návrate z mobility vypĺňa správu prostredníctvom Mobility Tool.  Každý študent dostane automaticky e-mail (na mailovú adresu uvedenú v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku) avízo na vyplnenie správy a OLS testu, jeden deň po dátume stanovenom ako dátum ukončenia mobility. Správy sú generované systémom pre každého študenta osobitne.

Odporúčanie: študent má možnosť vybaviť si Europass, v ktorom mu bude zaznamenané úspešné absolvovanie štúdia. Bližšie info nájdete na web stránkach Europass.