Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie ALSHATTI SCHMIDT

Abstrakt ALSHATTI SCHMIDT

Abstrakt ALSHATTI SCHMIDT, Dušana:
Práca na diaľku: Výzvy a príležitosti na zvýšenie jej účinnosti po pandémii COVID-19. [Rigorózna práca] - Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Školiteľ: prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, 92 str.

PREDHOVOR
V dôsledku pandémie COVID-19 sa časť zamestnancov začala presúvať do domáceho prostredia a práca na diaľku sa stala prioritou väčšiny vlád a organizácií. Práve táto situácia poskytla jedinečnú príležitosť zistiť, ako dobre funguje práca na diaľku. Môže to hrať zásadnú úlohu v budúcich politikách, ktoré pretvoria súčasnú štruktúru pracovného miesta a času a poskytnú tak zamestnancom žiadanú flexibilitu. Práca na diaľku je termín, ktorý sa používa na opis alternatívneho pracovného usporiadania, ktoré umožňuje zamestnancom pracovať na inom, alternatívnom mieste alebo pracovisku, ako je predvolené miesto výkonu práce. Keďže sa mnohé organizácie rozhodli v tejto forme práce pokračovať bez ohľadu na okolnosti, alebo tento krok zvažujú, je potrebné zistiť, nakoľko praktická je táto forma práce pre zamestnancov a aké sú možnosti jej zefektívnenia. Odpovede na tieto otázky sme sa rozhodli hľadať v kultúrne rozdielnom prostredí Kuvajtu, kde práca na diaľku nie je formálne dostupná, ale súčasná situácia prinútila vládu pristúpiť k jej dočasnému zavedeniu. Rigorózna práca sa preto venuje práci na diaľku a možnostiam jej zefektívnenia. Cieľom práce bolo zistiť, akú skúsenosť majú zamestnanci v Kuvajte s prácou na diaľku počas pandémie COVID-19, identifikovať kľúčové problémy a možnosti ich riešenia, odhaliť budúce preferencie a ich dôvody a poskytnúť odporúčania pre zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zatraktívnenia tejto formy práce. Poukázanie na skúsenosť a problémy, ktorým zamestnanci počas práce na diaľku čelili, môže pomôcť vytvoriť vhodnejšie pracovné podmienky nielen po, ale aj počas zatiaľ nekončiacej pandémie. Zistenia môžu tiež pomôcť organizáciám, manažérom, a aj tvorcom politík nájsť stratégie na zefektívnenie a zatraktívnenie tejto staro-novej formy práce a prispôsobiť sa tak meniacim požiadavkám trhu práce. Touto cestou by som chcela vysloviť úprimné poďakovanie prof. Ing. Dušanovi Šoltésovi, Csc. za jeho ochotu, usmernenia a pripomienky, ktoré mi pomohli pri vypracovaní rigoróznej práce.