Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

GUESSS

Výsledky GUESSS 2018

Výsledky GUESSS 2018 za Slovensko sú spracované v publikácii:

Holienka, M., Gál, P. a Pilková, A. (2019) GUESSS 2018 Slovensko: Študenti vysokých škôl a podnikanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu. ISBN 978-80-223-4868-3.

Publikácia je k dispozícii na stiahnutie tu.

Prvé výsledky GUESSS 2018 za Slovensko boli prezentované na vedeckom workshope na pôde FEM SPU v Nitre. Prezentácia na stiahnutie tu.


Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey

Skratka GUESSS znamená Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey (Globálny univerzitný výskum podnikateľského ducha študentov). Cieľom tohto výskumného projektu je pochopiť podnikateľské zámery a aktivity vysokoškolských študentov s využitím geografického porovnania a vývoja z časového hľadiska. Dáta sa zhromažďujú pomocou on-line dotazníka prostredníctvom zapojených univerzít. Projekt sa rozbehol v roku 2003 a dáta sa zbierajú s dvojročnou frekvenciou. V roku 2018 sa uskutočnil v poradí už ôsmy zber dát, ktorý prebehol v 54 krajinách sveta, bolo do neho zapojených viac ako 3000 univerzít a zozbieralo sa viac ako 208 tisíc odpovedí študentov.
Na Slovensku sa pod koordináciou Fakulty managementu UK do projektu zapojilo 12 vysokých škôl, pričom sa podarilo zozbierať takmer 4900 úplne vyplnených dotazníkov.
V roku 2021 sa pripravuje v poradí už deviaty zber dát.

Ciele projektu GUESSS

Projekt GUESS predstavuje výskumnú platformu podnikania v univerzitnom kontexte. Zameriava sa na tri hlavné oblasti - proces vytvárania start-upov, rolu univerzít a individuálne charakteristiky študentov. Z hľadiska start-upov ide o systematické mapovanie zakladateľských zámerov a činností študentov. GUESSS ďalej skúma univerzity z hľadiska ich úlohy v rámci podnikateľského vzdelávania a ponuky študijných programov a kurzov v tejto oblasti. Jednotlivci sú v ňom skúmaní z hľadiska individuálnych vlastností, ktoré ovplyvňujú ich zámery zakladať podnikanie ako aj ďalšiu aktivitu študentov v oblasti podnikania.

Zástupcom projektu GUESSS a jeho realizátorom na Slovensku je Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu. Zber dát medzi študentmi slovenských univerzít prebehne v máji a júni 2016. Projekt GUESSS vedie tím na čele s prof. Dr. Philippom Siegerom, ktorý pôsobí na Švajčiarskom výskumnom inštitúte malého podnikania na Univerzite St. Gallen (KMU-HSG).

Publikácie tímu GUESSS Slovensko

Holienka, M. (2018). Podnikanie: Podnikavosť, tvorba a rozvoj podnikateľských nápadov a príležitostí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Holienka, M., Gál, P. a Pilková, A. (2018). Podnikanie študentov na Slovensku. Pohľad projektu GUESSS 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu.

Holienka M., Gál P. a Kovačičová Z. (2017). Understanding Student Entrepreneurs: Doers, Procrastinators, Dreamers and Abstainers. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(6): 1935-1944. https://doi.org/10.11118/actaun201765061935. Link: https://acta.mendelu.cz/65/6/1935/

Holienka M., Gál P. a Kovačičová Z. (2017). Drivers of Student Entrepreneurship in Visegrad Four Countries: GUESSS Evidence. In Central European Business Review, 6(2): 54-63. DOI: 10.18267/j.cebr.180. Link: https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2017/02/06.pdf

Holienka M., Gál P. a Kovačičová Z. (2017). What drives student entrepreneurs? GUESSS evidence from V4 countries. Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability (IMES 2017): Proceedings of the 5th international conference. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. S. 304-313. Link: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf

Holienka M., Gál P. a Kovačičová Z. (2017). Student entrepreneurs: doers, procrastinators, and dreamers. In Enterprise and Competitive Environment: 20th Annual International Conference. Brno: Mendel University, 2017. S. 326-336. Link: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2017_fin.pdf

Zodpovedný riešiteľ:
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

Riešitelia:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Peter Gál, PhD.

Oficiálna stránka projektu: www.guesssurvey.org

Partner projektu GUESSS na Slovensku

Spoločnosť EY, ktorá je partnerom tohto prieskumu, patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Spoločnosť EY taktiež organizuje najprestížnejšiu súťaž EY Podnikateľ roka, ktorá vzdáva hold výnimočným osobnostiam. Jej cieľom je ukázať verejnosti vynikajúce osobné príbehy, ktoré môžu byť vzorom pre mladých, začínajúcich podnikateľov. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.ey.com/sk a www.podnikatelroka.sk.

Výhercovia vecných cien od sponzorov spomedzi študentov zapojených do prieskumu GUESSS 2018:

Ďakujeme všetkým zapojeným študentom!

Vyžrebovanými výhercami vecných cien od našich sponzorov sú:

Sedací vak v hodnote 150,- EUR od TULI:

  • A. Nagyová, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Poukážka v hodnote 20,- EUR od kníhkupectva Martinus.sk:

  • V. Kiapešová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
  • Š. Holodňak, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
  • K. Švihoríková, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
  • E. Tokár, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
  • P. Pračková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Balíček oficiálnych produktov od Univerzity Komenského v Bratislave:

  • V. Nguyenová, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
  • V. Bieliková, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
  • E. Kochlica, Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta

Štýlová taška od WakiVaky:

  • R. Jarošová, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

Výhercovia vecných cien od sponzorov spomedzi študentov zapojených do prieskumu GUESSS 2016:

1x sedací vak TULI SMART v hodnote 159,- EUR od TULI.sk
Tomáš Murín, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

3x čítačka kníh v hodnote 50,- EUR od mobilného operátora 4ka
Katarína Kyjaková, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Monika Kmecíková, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Katarína Zborovjanová, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

5x poukážka na nákup v hodnote 20,- EUR od kníhkupectva Martinus.sk
Dominika Lisá, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Diana Kurucová, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sabína Ladecká, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Ingrid Sebőková, Elektrotechnická fakulta, Žilinská Univerzita v Žiline
Kristína Podhorová, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Bratislava

3x balíčky produktov s logom UK
Adriána Čigášová, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave
Jana Oravcová, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Lucia Slebodníková, Fakulta medzinarodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave