Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

GEM

Fakulta managementu Univerzity Komenského bola v roku 2010 prijatá združením GERA (Global Entrepreneurship Research Association) do GEM konzorcia, čím sa stala akademickým centrom a lokálnym lídrom GEM na Slovensku.

Od februára 2011 FM UK koordinuje a realizuje priebeh výskumu na Slovensku. Výskum sa opakuje na ročnej báze.
V roku 2014 sa na projekte zúčastnilo 70 krajín.


Tlačová správa o výsledkoch výskumu GEM za rok 2015 - na stránkach SBA 

Tlačová správa s výsledkami GEM za Slovensko za rok 2014

Partneri projektu:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (www.nadsme.sk) 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
Stredoeurópska nadácia (www.cef.sk) 2013, 2011

Zloženie slovenského tímu:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA -  vedúca tímu
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Juraj Mikuš

GEM Slovensko aktuálne

Vláda SR sa na svojom zasadnutí dňa 16. 4. 2014 venovala stavu podnikateľského prostredia.

V Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie,

ktorú predložil minister hospodárstva sú prezentované výsledky a zistenia riešenia projektu Globálny monitor podnikania.

Členovia národného tímu GEM Slovensko participovali na tvorbe publikácie GEM 2012 Women's Reporthttp://www.gemconsortium.org/.

Členovia národného tímu GEM Slovensko podali dva návrhy na vedecké články a boli so svojimi návrhmi pozvaní na účasť na seminári zameranom na tvorbu vedeckých publikácií založených na dátach z výskumu GEM. Seminár sa uskutočnil v rakúskom Grazi na FH Joanneum (University of Applied Sciences) a viedla ho Mária Minniti z Whitman School of Management, Syracuse University, USA, ktorá je aj editorkou časopisu Journal of Business Venturing a posudzovateľkou príspevkov do mnohých medzinárodných vedeckých časopisov s vysokým rankingom.

Články s názvami:
Senior Entrepreneurship in Former Eastern Block Countries a Drivers of Business Restart budú zaslané na posúdenie na jeseň 2015 a prvé verzie budú uverejnené ako Working Papers na tejto stránke.
Viac na stránke GEM.