Externisti môžu študovať večernou alebo víkendovou formou

Štúdium externou formou je prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú. Výučba, skúšky, konzultácie sú po 17.00 hod. alebo cez víkendy.

Najstaršia a najväčšia univerzita na Slovensku, Univerzita Komenského v Bratislave  ponúka na Fakulte managementu externú formu štúdia v študijnom programe manažment. Princípy manažmentu majú čoraz širšie využitie v rôznych profesiách. Aj podľa stále aktuálnej štúdie Svetového ekonomického fóra The Future of Jobs z januára 2016 je reálne očakávať jeden z najväčších rastov práve na manažérskych pozíciách. To len potvrdzuje platnosť našej vízie a poslania:

„Víziou Fakulty managementu UK je stať sa fakultou, ktorej meno bude vnímané ako záruka kvality vzdelávania v oblasti manažmentu a jej absolventi budú považovaní za schopných účinne, pružne a tvorivo riešiť manažérske problémy v náročnom a neustále sa meniacom prostredí. Fakulta managementu UK ako značka kvality, garantujúca tvorivosť, pružnosť a úspešnosť jej absolventov.“

„Poslaním Fakulty managementu UK je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej Fakulta managementu prispieva svojou vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.“

Dlhodobo veľký záujem je preto o štúdium manažmentu medzi zamestnanými, ktorí si takto dopĺňajú svoje vzdelanie a podporujú svoj kariérny rast. Magisterské štúdium je tak veľmi vhodným manažérskym vzdelávaním aj pre ľudí, ktorí už majú vysokoškolské vzdelanie, ale majú záujem o manažérsku profiláciu.

Aktuálne sa profil našich absolventov dostáva do pozornosti a zvýšeného záujmu zo strany centier zdieľaných služieb (Shared Services Centers, Business Services Centers), ktoré v najbližších štyroch rokoch plánujú na Slovensku výrazne zvýšiť počet pracovných miest.

HLAVNÉ DÔVODY PRE ŠTÚDIUM NA FAKULTE MANAGEMENTU UK

1. Spojiť svoj imidž absolventa s imidžom najkvalitnejšej univerzity na Slovensku;

2. Podporiť osobné kariérne ambície v pozíciách stredného a vyššieho manažmentu v domácich aj nadnárodných organizáciách;

3. Nadobudnúť vzdelanie v lukratívnom odbore manažment s profiláciou na niektorú z oblastí:

-        Marketingový manažment,

-        Finančný manažment,

-        Personálny manažment,

-        Strategický manažment,

-        Manažment informačných systémov;

4. Študovať veľké množstvo odborných predmetov vyučujúcimi s praktickými alebo medzinárodnými skúsenosťami;

5. Využiť možnosť, že kreditový systém štúdia umožňuje individuálne navoliť študentovi svoje vlastné tempo štúdia a skončiť štúdium až o rok skôr ako je štandardná dĺžka štúdia;

6. Možnosť zosúladiť svoje pracovné povinnosti so štúdiom, keďže výučba prebieha vo večerných hodinách alebo cez víkendy;

7. Dostupnosť fakulty v dobrej lokalite s moderným informačno-technologickým vybavením (počítačové učebne, WiFi internet).

 

BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín podania prihlášok: do 31.08.2017

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky na základe umiestnenia sa v poradovníku do miesta podľa počtu prijímaných študentov.
Ďalšie informácie, ako aj poradie prijímania a predpokladaný počet prijatých je uvedený v odkaze:
Kritériá prijímania uchádzačov na ak. rok 2017/2018 na bakalárske štúdium na Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Ďalšie informácie o bakalárskom štúdiu na Fakulte managementu UK v Bratislave

Elektronická prihláška je k dispozícii na: https://e-prihlaska.uniba.sk

 

MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín podania prihlášok: do 31.08.2017

Na magisterský stupeň prijímame absolventov bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia aj z iných vysokých škôl.

Kritériom pre prijatie na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia v študijnom odbore manažment alebo v príbuznom študijnom odbore – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu resp. výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ.
Ďalšie informácie, ako aj poradie prijímania a predpokladaný počet prijatých je uvedený v odkaze:


Kritériá prijímania uchádzačov na ak. rok 2017/2018 na magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave 

Ďalšie informácie o magisterskom štúdiu na Fakulte managementu UK v Bratislave

Elektronická prihláška je k dispozícii na: https://e-prihlaska.uniba.sk