Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externisti môžu študovať večernou alebo víkendovou formou

Štúdium externou formou je prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú. Výučba, skúšky, konzultácie sú po 17.00 hod. alebo cez víkendy.

Najstaršia a najväčšia univerzita na Slovensku, Univerzita Komenského v Bratislave  ponúka na Fakulte managementu externú formu štúdia v študijnom programe manažment.

Na externej forme štúdia nie sú prijímacie skúšky.
Prihlášku je možné podať elektronickou formou cez portál: https://e-prihlaska.uniba.sk alebo na predpísanom tlačive doručenom osobne alebo poštou do podateľne FMUK: http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/

Princípy manažmentu majú čoraz širšie využitie v rôznych profesiách. Aj podľa stále aktuálnej štúdie Svetového ekonomického fóra The Future of Jobs z januára 2016 je reálne očakávať jeden z najväčších rastov práve na manažérskych pozíciách.

Dlhodobo veľký záujem je preto o štúdium manažmentu medzi zamestnanými, ktorí si takto dopĺňajú svoje vzdelanie a podporujú svoj kariérny rast. Magisterské štúdium je tak veľmi vhodným manažérskym vzdelávaním aj pre ľudí, ktorí už majú vysokoškolské vzdelanie, ale majú záujem o manažérsku profiláciu.

Aktuálne sa profil našich absolventov dostáva do pozornosti a zvýšeného záujmu zo strany centier zdieľaných služieb (Shared Services Centers, Business Services Centers), ktoré v najbližších štyroch rokoch plánujú na Slovensku výrazne zvýšiť počet pracovných miest.

Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe, t.j. v týždni po 16. hod. alebo cez víkendy.

Výučba prebieha v dvoch formách:
•    večerná forma – výučba prebieha zväčša 2-3 dni v týždni v časoch od 17:00, podľa aktuálneho rozvrhu;
•    víkendová forma – výučba prebieha v soboty v časoch medzi 8:30 a 17:30, podľa aktuálneho rozvrhu;

Výučba jedného predmetu v jeden deň spravidla prebieha v rozsahu 4 až 6 vyučovacích hodín (jedna vyučovacia hodina je 40 minút).
Celková dotácia priamej výučby (prednášok, seminárov) na jeden predmet je spravidla od 12 do 24 vyučovacích hodín.
Úroveň priamej výučby je dostatočná na oboznámenie sa s preberanou probematikou na predmetoch, ako aj s metódami a technikami aplikácie manažérskej práce. Na externej forme štúdia participujú rovnakí pedagógovia ako na dennej forme, čím je zabezpečená obsahová kompatibilita a porovnateľná kvalita medzi dennou a externou formou.
Výučba aplikovaných predmetov prebieha aj v plne vybavených laboratóriách výpočtovej techniky s moderným softvérovým vybavením.

Aktuálne sa profil našich absolventov dostáva do pozornosti a zvýšeného záujmu zo strany centier zdieľaných služieb (Shared Services Centers, Business Services Centers), ktoré v najbližších štyroch rokoch plánujú na Slovensku výrazne zvýšiť počet pracovných miest.

HLAVNÉ DÔVODY PRE ŠTÚDIUM NA FAKULTE MANAGEMENTU UK

1. Spojiť svoj imidž absolventa s imidžom najkvalitnejšej univerzity na Slovensku;

2. Podporiť osobné kariérne ambície v pozíciách stredného a vyššieho manažmentu v domácich aj nadnárodných organizáciách;

3. Nadobudnúť vzdelanie v lukratívnom odbore manažment obsahom predmetov pokrývajúcich oblasti:
-        Marketingového manažmentu,
-        Finančného manažmentu,
-        Personálneho manažmentu,
-        Strategického manažmentu a Podnikania,
-        Manažérskej informatiky a Manažmentu projektov;

4. Študovať veľké množstvo odborných predmetov vyučujúcimi s praktickými alebo medzinárodnými skúsenosťami;

5. Využiť možnosť, že kreditový systém štúdia umožňuje individuálne navoliť študentovi svoje vlastné tempo štúdia a skončiť štúdium až o rok skôr ako je štandardná dĺžka štúdia;

6. Možnosť zosúladiť svoje pracovné povinnosti so štúdiom, keďže výučba prebieha vo večerných hodinách alebo cez víkendy;

7. Dostupnosť fakulty v dobrej lokalite s moderným informačno-technologickým vybavením (počítačové učebne, WiFi internet).


BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín podania prihlášok: do 31.08.2018

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky na základe umiestnenia sa v poradovníku do miesta podľa počtu prijímaných študentov.
Ďalšie informácie, ako aj poradie prijímania a predpokladaný počet prijatých je uvedený v odkaze:
Kritériá prijímania uchádzačov na ak. rok 2018/2019 na bakalárske štúdium na Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Ďalšie informácie o bakalárskom štúdiu na Fakulte managementu UK v Bratislave

Elektronická prihláška je k dispozícii na: https://e-prihlaska.uniba.sk


MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín podania prihlášok: do 31.08.2018

Na magisterský stupeň prijímame absolventov bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia aj z iných vysokých škôl.

Kritériom pre prijatie na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia v študijnom odbore manažment alebo v príbuznom študijnom odbore – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu resp. výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ.
Ďalšie informácie, ako aj poradie prijímania a predpokladaný počet prijatých je uvedený v odkaze:

Kritériá prijímania uchádzačov na ak. rok 2018/2019 na magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave 

Ďalšie informácie o magisterskom štúdiu na Fakulte managementu UK v Bratislave

Elektronická prihláška je k dispozícii na: https://e-prihlaska.uniba.sk