Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Juliet Horváthová Suleimanová

Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD. vyštudovala Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka. Špecializuje sa na problematiku personálneho manažmentu. Počas doktorandského štúdia skúmala a testovala možnosti hodnotenia a rozvoja spôsobilostí absolventov vysokých škôl smerom k úspešnému uplatneniu sa na trhu práce. Okrem uvedenej témy sa v súčasnosti zaoberá funkciami riadenia ľudského kapitálu. Predovšetkým výberom zamestnancov, adaptáciou a orientáciou zamestnancov, vzdelávaním zamestnancov, rozvojom a kariérou zamestnancov, možnosťami riešenia situácií vyžadujúcich si znižovanie počtu zamestnancov na pracovisku a angažovanosťou zamestnancov, pričom v týchto témach vedie aj záverečné práce. Participovala na nedávno ukončenom projekte VEGA 1/0441/21 Analýza pracovných očakávaní generácie Z a predpokladov jej budúceho uplatnenia na trhu práce.

Vyučuje predmety Manažment, Personálny manažment, Aplikácia funkcií personálneho manažmentu v praxi a Manažment v globálnom prostredí. Pri výučbe študentov okrem sprostredkovania aktuálnych teoretických poznatkov kladie dôraz na vytváranie priestoru pre kontakt študentov s podnikateľskou praxou.

V oblasti personálneho manažmentu má aj praktické skúsenosti. Od roku 2007 poskytuje poradenstvo v oblasti personálneho manažmentu pre viaceré súkromné organizácie a akciové spoločnosti.

Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.

Kontakt:

č. dv.: 15 (prístavba)
tel.: +421 2 9021 2031
e-mail: juliet.suleimanovafm.uniba.sk