Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

POČAS POBYTU

Zmeny v LA/changes

Zmeny v LA/changes - do 14 dní od začiatku semestra na zahraničnej univerzite, najneskôr však do 1 mesiaca, má študent priestor na zapracovanie a schválenie zmien v pôvodnom zozname predmetov, snaha spraviť ONLINE

Predĺženie pobytu

Štúdium musí byť kontinuálne prepojené - študent musí požiadať o predĺženie pobytu najmenej 1 mesiac pred pôvodne stanoveným termínom ukončenia mobility. V prípade súhlasného stanoviska UK musí predĺženie dátumovo bezprostredne nadväzovať.

Krátkodobé predĺženie (1 týždeň až 6 týždňov):
Týka sa študentov ZS aj LS, ak z objektívnych príčin (napr. termín skúšky a pod.) nemôžu v stanovenom termíne splniť všetky náležitosti vyplývajúce z LA. Študent predkladá: 

  • Žiadosť o predĺženie pobytu (forma nie je určená) v písomnej podobe s vlastnoručným podpisom
  • Súhlas domácej fakulty s predĺžením
  • Doklady potvrdzujúce dôvody, pre ktoré študent žiada predĺženie (ak také sú k dispozícií).

Dlhodobé predĺženie - /o 1 semester/: Týka sa výlučne študentov, ktorí vycestovali na mobilitu v ZS. Základnou podmienkou takéhoto predĺženia pobytu je splnenie všetkých náležitostí, vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium a LA za uplynulý semester. Študent predkladá: 

  • Žiadosť o predĺženie pobytu v písomnej podobe s podpisom
  • Súhlas na predĺženie štúdia od domácej fakulty
  • Súhlas na predĺženie štúdia od zahraničnej univerzity
  • nový Learning Agreement na LS s novými záväzkami

Žiadosti sa predkladajú do kancelárie OPE RUK v písomnej podobe.

V prípade, že žiadosť študenta bude akceptovaná, dostane na podpis Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory s dohodnutými zmenami.

Študent je povinný pre vykonanie akejkoľvek zmeny v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory (napr. zmena termínu pobytu na zahraničnej univerzite) predložiť Žiadosť o zmenu zmluvy.