Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktivity

(Publikácia) Droit des affaires françaises

Ce manuel a pour objectif de donner aux étudiants les bases du droit des affaires en France. Le droit des affaires se compose de l’ensemble des règles lié à l’administration et à la vie des « affaires ». C’est une matière qui recoupe de nombreux domaines juridiques et il est en perpétuelle mutation. Il regroupe donc de nombreuses branches du droit comme le droit commercial, le droit des sociétés, le droit de la concurrence, le droit de la propriété intellectuelle, le droit du travail, le droit fiscal, etc.. Le droit des affaires est donc très étendu et il ne forme pas un corpus unifié. Toutefois la tradition juridique française depuis la révolution de 1789 veut que la soit accessible à tous et cela suppose donc qu’elle soit rédigée en des termes clairs et précis. Progressivement les juristes ont tenté de regrouper les lois dans un document que l’on appelle code. Le code est un recueil de lois destiné à régir d’une manière complète toutes les matières d’une certaine branche de droit. Actuellement, les Etats membres de l’Union européenne travaille à la préparation d’un Code européen des affaires qui constituerait un socle normatif lisible, attractif et propice à une relance de l’union économique et monétaire. Ce manuel contribue au développement d’un espace européen des affaires en  donnant aux étudiants une meilleure connaissance du droit des affaires en France.  

 

 

 

(Oznam) Inovácie vo vzdelávaní realizované v rámci Programu Jean Monnet (30.6.2021)

Európska únia ako medzinárodné spoločenstvo združujúce štáty Európy v rámci procesu európskej integrácie kladie dôraz nielen na ekonomickú integráciu, ale aj na prehlbovanie spolupráce v rôznych oblastiach. Jednou z takýchto oblasti je aj politika vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá v súlade so zásadou subsidiarity patrí do pôsobnosti členských štátov, pričom Európska únia má podpornú úlohu a koordinačnú úlohu. V záujme napĺňania  únijných cieľov a hodnôt poskytuje finančné prostriedky v rámci rôznych programov. Vysoké školy majú možnosť čerpať finančné prostriedky v rámci programu Jean Monnet na podporu výučby, výskumu a reflexie v oblasti štúdií európskej integrácie na vysokých školách. Projekt Jean Monnet s názvom „Business in the European Economic Area - the Present and Future of EU Integration “, je realizovaný na Fakulte managementu UK v Bratislave a je financovaný z prostriedkov Eúrópskej únie. Riešitelia projektu prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. a doc. Dr. Frederik Delaneuville si stanovili cieľ, inovovať systém vzdelávania na Fakulte managementu UK v Bratislave a zosúlaďovať učebné osnovy vybraných predmetov s učebnými osnovami  predmetov, ktoré sú vyučované na renomovaných univerzitách v členských štátoch Európskej únie. Fakulta managementu UK v Bratislave od svojho vzniku sa hlási k odkazom Roberta Schumana a Jeana Monneta a  ako prvá vysoká škola na Slovensku zaviedla výučbu európskej integrácie a európskeho práva do vzdelávania v rámci projektu TEMPUS (1994- 1996), ktorého spoluriešiteľkou a projektovou manažérkou bola aj Daniela Nováčková. Darina Saxunová participovala na medzinárodnom projekte [1] týkajúceho sa reformy vzdelávania účtovníctva a audítorstva v rokoch 2003-2004 v duchu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v Europskej Únii realizovaného pod záštitou Ministerstva financií SR. Slovenská republika ako členský štát Europskej Únie schválila na odporúčanie Európskej komisie používať IFRS pre určité podniky [2] (subjekty verejného záujmu, nadnárodné podniky, resp. podniky určitých veľkostných kritérií v súlade so ZoÚ). 

Aj napriek nepriaznivej situácii a obmedzeniam z dôvodu zabránenia šírenia choroby COVID- 19  boli realizované viaceré aktivity súvisiace s projektom. V rámci inovovaného študijného programu Medzinárodný manažment  v odbore ekonómia a manažment výstupmi sú nové a inovované  predmety:

a)     Európske ekonomické právo

b)     Európske obchodné právo

c)     Finančné účtovníctvo a kontrola v európskom hospodárskom priestore (EHP).

Súčasťou uvedených predmetov sú aj študijné materiály vydané v cudzích jazykoch, ktorých cieľom je pripraviť absolventov pre pracovné uplatnenie sa na európskom trhu práce. Kniha autorky Dariny Saxunovej s názovom Financial Accounting for the Needs of Managers, napísaná v anglickom jazyku sa používa ako povinná literatúra pre daný predmet, kde študenti sa zoznamujú s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS. Zmyslom IFRS bolo vytvoriť spoločný účtovný jazyk, aby tak účtovné postupy podnikov boli jednotné, porovnateľné a pochopiteľné vo viacerých krajinách. Avšak udržanie kontroly nad všetkými záväzkami či povinnosťami vo viacerých krajinách môže byť veľkou výzvou pre medzinárodné podnikanie. Učebnica s názvom Le droit des affaires en France od Fredericka Delaneuville   je základnou pomôckou pre štúdium jeho predmetu. Okrem toho boli vytvorené ďalšie učebné pomôcky, “Glossary základných pojmov” pre predmet Finančné účtovníctvo a kontrola v EHP a Európske obchodné právo, praktické testy pre online výučbu, tématicky zamerané série príkladov s riešeniami pre samoštúdium online pre predmet Finančné účtovníctvo a kontrola v EHP.

Štúdium daných predmetov má nadnárodný rozmer a študenti si majú možnosť prehĺbiť svoje vedomosti potrebné pre oblasť medzinárodného manažmentu, podnikania v európskom hospodárskom priestore, rozvíjať svoje schopnosti kooperovať v tíme, zodpovedne pristupovať k svojim povinnostiam. Štruktúra vzdelávania je orientovaná na medzinárodné podnikanie, na podnikanie v európskom digitálnom priestore a na aktuálne trendy poskytovania regionálnej investičnej pomoci aj v prípade mimoriadnych udalostí akou je bezpochyby pandémia COVID-19. Jednou z prierezových tém vzdelávania je aj ekologické hospodárstvo a spravodlivá a inkluzívna transformácia na obehové hospodárstvo a spoločensky zodpovedné podnikanie, ktorého ústrednou postavou je morálny  a spoločensky zodpovedný a erudovaný manažér.

Nové a inovované  predmety  vytvárajú dlhodobo podnetné prostredie pre ďalší odborný rast a udržateľný systém prípravy odborníkov, ktorí budú konkurencieschopní  na európskom trhu práce a dokážu komunikovať v cudzích jazykoch.

Riešitelia projektu vytvorili otvorený model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a  európskeho trhu práce v súlade s prioritami Európskej únie, adaptabilný časom sa meniacim potrebám a podmienkam hospodárskeho a spoločenského vývoja. Súčasťou vzdelávania sú aj aktuálne témy týkajúce sa zelených investícií, zelenej ekonomiky a trvalo udržateľného rozvoja vo väzbe na politiku štátnej pomoci.   Zavedené výchovno-vzdelávacie metódy európskeho rozmeru vytvárajú spoločný základ pre rozvoj odborných a jazykových  kompetencií študentov v súlade s cieľmi odboru ekonómia a manažment   využívaním postupov a  metód podporujúcich princípy tolerancie a spolupráce, tvorivosti a rozvoja kritického myslenia u študentov. Ide o postupy podporujúce identitu  študenta, jeho schopnosť kreatívne riešiť problémy ako aj vytvárať si vlastný názor a prezentovať ho.

V rámci inovácií vzdelávania riešitelia projektu sa zamerali na rozvoj kľúčových kompetencií majúce medzinárodný rozmer v súlade s potrebami trhu práce a po absolvovaní predmetov študent nadobudne následné spoôsobilosti:

a)     Sociálno-komunikačné spôsobilosti (dokáže  na požadovanej úrovni komunikovať v cudzom jazyku a využíva moderné technické prostriedky komunikácie)

b)     Spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti (aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, chápe princípy podnikania  v európskom hospodárskom priestore, je schopný využívať inštitút štátnej pomoci, ako zodpovedný manažér či investor prijíma kvalifikované rozhodnutia o investíciach a následne kontroluje efektívnosť svojich rozhodnutí a vyhodnocuje návratnosť investícií pre budúce tvorivé aktivity a inovácie)

c)     Spôsobilosti smerujúce k vnímaniu a rešpektovaniu iných kultúr (je tolerantný, je spôsobilý pracovať v medzinárodnom prostredí, pozná etické pravidlá spoločenského kontaktu

d)     Spôsobilosti smerujúce k hodnotám a postojom (chápe význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti, citlivo pristupuje k prírode  a k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, vie ako sa správa spoločensky zodpovedný manažér a v tomto duchu rozmýšľa a koná.)

Zárukou kvality vzdelávania je, že v rámci pedagogického procesu pôsobia viacerí odborníci, ktorí majú nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti a poznatky o činnosti medzinárodných organizácií, podnikaní a riadení podnikov. Aj ich vedecká publikačná činnosť je zameraná na medzinárodné podnikanie, medzinárodné investičné vzťahy, medzinárodné účtovníctvo a financie nadnárodných spoločností. Za kľúčový prínos vzdelávania považujeme uplatnenie absolventov  na európskom trhu práce a odstraňovanie prekážok pri uznávaní dokladov o vzdelaní, čo je základom pre slobodu pohybu osôb v rámci vnútorného trhu.

Okrem uvedenej aktivity v rámci projektu bola realizovaná aj medzinárodná vedecká konferencia 2020  venovaná 70. výročiu vyhlásenia Schumanovej deklarácie. Vedecké medzinárodné podujatie sa stretlo so širokým ohlasom a výsledkom tohto podujatia je aj zborník vedeckých príspevkov.

Počas trvania projektu Jeana Monneta sa uskutočňovali študentské konferencie, vždy 9. mája v deň výročia historickej Schumanovej deklarácie na deň Európy, kde študenti prezentovali svoje vedecké príspevky, na oslavu mieru a jednoty v Európe, konali sa s medzinárodnou účasťou študentov, nielen Erazmus študentov študujúcich v danom čase na Fakulte manažmentu UK,  napríklad zúčastnení študenti boli z univerzít v Španielsku (Las Palmas Gran Canaria, Madrid, Oviedo, Valencia, Zaragoza), v Portugalsku (Lisabon, Coimbra, Aveiro, Porto) na Cypre (European University Nicosia), v Taliansku (Palermo, Udine), vo Francúzsku (European University v Nancy), vo Winnipegu (University of Winnipeg, Canada), resp. študenti z Nemecka,  Ukrajiny, Uzbekistanu, Arménska, Ruska a Číny študujúci na našej univerzite.

 


[1] Medzinárodný project UMB v Banskej Bystrici  s účasťou slovenských univerzít ekonomického zamerania, World Bank a Mc Gill Univerzitou v Montreale (financovanou CIDA – Canadien International Development Agency -kanadská medzinárodná rozvojová agentúra) pod záštitou MF SR.

[2] Zákon o Účtovníctve (§17a (1)  taxatívne vymenováva účtovné jednotky, ktoré sú povinné zostaviť účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, t. j., podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva IFRS.

(Konferencia) Zjednotení v rozmanitosti

 

Day of Europe

International Students' Conference

 

May 10th, 2021

 

PROGRAMME:

9:50 - 11.30                Parallel sessions 1 - 2

 

13:00 - 14:10              Plenary session

Opening: Prof. Dr. Michal Greguš, Dean of Faculty of Management, Comenius University in Bratislava

Jean Monnet project overview: Prof. Dr. Darina Saxun, Department            of Economics and Finance, FM CU

Keynote speeches:

Robert Hajšel, Member of the European Parliament

Dr. Meera Sarma, University of Liverpool: Europe for the Digital Age - Cyber Security and AI Roles as Front Runners to Shape the Future of the European Workforce

Internship opportunities in EU institutions: Mária Čibíková, Staff File Manager, European Parliament

The session will be chaired by Prof. Dr. Darina Saxun


14:15 - 16:00               Parallel sessions 3 - 6

  

We would like to announce: The best speeches in the session will be rewarded.

 

SESSION 1: ENTREPRENEURSHIP IN THE EU (9:50 - 11:30)

Chair: Prof. Dr Daniela Nováčková

Topic

Presenters

Doing business in the EU member states.

Podnikanie v krajinách Európskej únie.

Paula Čekanová

Financial instruments to support entrepreneurship in the EU

Finančné nástroje na podporu podnikania v EÚ

Sabína Rippelová

Entrepreneurship and employment in the EU member states.

Podnikanie a práca v krajinách Európskej únie.

Ihor Onysko

European Union policy in tourism sector

Politika Európskej únie v oblasti cestovného ruchu.

Kristína Henselová

European Union and Tajikistan

Európska únia a Tadžikistan

Amir Mamatkulov

 

SESSION 2: CHALLENGES OF THE EUROPEAN INTEGRATION (9:50 - 11:30)

Chair: Dr. Janka Kottulová / Dr. Alexis Kythreotis

Topic

Presenters

Recovery plan for Europe - Next Generation EU

Plán obnovy pre Európu - Next Generation EU

Alexandra Knollová

Sustainable consumption and production in the EU

Udržateľná spotreba a výroba v EÚ

Eva Gašparovičová

Renewable energy in the EU

Energia z obnoviteľných zdrojov v EÚ

Martina Gyárfásová

Gender equality in the European Union

Rodová rovnosť v Európskej únii

Matina Tkáčiková


SESSION 3: FRENCH SESSION (14:15 - 16:00)     

Chairs: Assoc. Prof. Dr. Frédéric Delaneuville / Dr. Corlise Liesl de Roux

Topic

Presenters

Travailler pour une institution européenne 

Pracovať pre európsku inštitúciu

Mária Čibíková, Staff File Manager, European Parliament

Transformation verte et numérique de l'UE

Zelená a digitálna transformácia EÚ

Alexander Světlík

Stratégie européenne de l'emploi et politique de l'emploi

Európska stratégia zamestnanosti a politika zamestnanosti

Alexandra Krajniaková

Géant économique de l'UE ou nain politique?

EU economic giant, or political dwarf?

Pavlina Felixová

Assurer la durabilité de l'économie de l'UE - Accord vert

Zabezpečenie udržateľnosti hospodárstva EÚ - Zelená dohoda

Petra Kubaská

 

Investissements français en Slovaquie

Francúzske investície na Slovensku

Natália Prochácová

Kristína Mravcová

Relations commerciales entre la France et la Slovaquie

Francúzsko – slovenské obchodné vzťahy

Patrícia Bornemiszová

Oliver Špaček

Etiquetage des produits

Označovanie výrobkov

Alžbeta Biskupičová

Karolína Gendiarová

 

SESSION 4: GERMAN SESSION I (14:15 - 15:45) 

Chair: Assoc. Prof. Dr.Petra Milošovičová

Topic

Presenters

Deutsche Investitionen in der Slowakei

Nemecké investície na Slovensku

Daniela Filípková

Alexandra Kinská

Die Europäische Union und die Freiheit zu studieren

Európska únia a sloboda študovať

Radoslava Šrútová

Laura Bergerová

Beschäftigung von Slowaken bei ausländischen Investoren

Zamestnávanie  Slovákov u zahraničných investorov

Tamara Cabovská

Simona Hyžová

In der Slowakischen Republik tätige deutsche Handelsunternehmen

Nemecké obchodné spoločnosti pôsobiace v SR

Ema Vojtasová  

Kristián Vrátny

Geschäfte in den Ländern der Europäischen Union machen Podnikanie v krajinách Európskej Únie

Ivana Sabaková

Kurzarbeit in der Slowakei und in Europa.

Kurzarbeit na Slovensku a v Európe.

Adam Hempfinger

 

SESSION 5: GERMAN SESION II (14:15 - 15:45)  

Chair: Prof. Dr Daniela Nováčková

Topic

Presenters

Freizügigkeit des Kapitals und Handel an Börsen

Sloboda pohybu kapitálu a obchodovanie na burzách 

Timotej Kokoška 

Simon Metes

Slowakisch-Deutsche Handelsbeziehungen

Slovensko-nemecké obchodné vzťahy

Alžbeta Balcová 

Martin Morvay

Die digitale Zukunft Europas

Digitálna budúcnosť Európy

Sebastian Böhm

Universelles Grundeinkommen in der EU

Univerzálny základný príjem v EÚ

Barbora Povalová

Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in der EU

Rozvoj obehového hospodárstva v EÚ

Matúš Jedlička

Vergleich der Hilfe für Selbstständige während der Koronakrise in der Slowakischen Republik und in Deutschland

Porovnanie pomoci pre SZČO počas Korona krízy na SR a v DE

Richard Jurík

 

 

SESSION 6: EUROPEAN UNION FROM THE GLOBAL PERSPECTIVE (14:15 - 16:15)

Chair and honourable guests: Prof. Dr. Darina Saxun / Prof. Dr. Satyendra Singh / Dr.Sonia Granado /Dr. Corlise Liesl de Roux/Dr. Alexis Kythreotis

Topic

Presenters

European Green Deal: in the centre of past-Covid restart of the EU

Vanda Klučariková

Cost of living in Cyprus: To what extend it conforms with the consumers income

Rafaella Spyrou & Loizos Constantinou,

European University, Cyprus

Measuring market risk(VaR and ES) for an Equity Portfolio

Francisco  Bettencourt,

University of Lisbon, Portugal

Perspective of Romanian membership in EÚ

Alexandra Pivniceru-Ioan

Ukraine and EU – Economic Cooperation

Daryna Andrusenko

Erazmus opportunity – in Covid Era

Sannad Sannad Muhsin, Erasmus+

University of Gran Canaria

Economic relations between Slovakia and Russia

Hospodársky vzťah Ruska a Slovenska

Margarita Siusiukina

"I see the future repeating the past, I see a museum of great newness."

Rodrigues da Silva Ariel Thomaz, Erasmus+,  University of Aveiro, Portugal

European Union – Observations from Outside

Edwig Munangati,

Alessandra Baksina

University of Winnipeg, Canada

(Pozvánka) Zjednotení v rozmanitosti

ERASMUS + ERASMUS MUNDUS and Jean Monet Activities:
With the support of ERASMUS + Programme of the European Union
"Business in the European Economic Area - the Present and Future of EU Integration”
(600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)

(Oznam) Vzdelaním k úspešnému naplneniu Vašich snov!

Opäť šanca získať CMA grant!

 

Moderné vzdelávanie orientované pre potreby praxe s cieľom vyprodukovať absolventov manažérov, pripravených a zamestnateľných v priestore Európskej Únie  predstavuje základ projektu Jeana Moneta, ktorý je zameraný na tvorbu študijných  predmetov, resp. obohatenie existujúcich predmetov o obsah, ktorý si 21.storočie vyžaduje. Obsahy daných predmetov, tvorených a inovovaných v projekte Jeana Moneta, ktorých realizácia je možná vďaka prostriedkov  Európskej Komisie a Erasmus Plus,  ktoré sa zabudovali do študijného odboru Medzinárodný manažment, prispievajú k takýmto vedomostiam a spôsobilostiam a sú zároveň východiskom, aby sa študenti usilovali pokračovať ďalej vo sebavzdelávaní aj napríklad, v procese získavania odborných certifikátov ako je aj certifikát pre špecializáciu manažérskeho účtovníka, kontrolóra.

CMA  a CIMA certifikáty sú preukázateľným dôkazom odborných znalostí a zručnosti, ktoré by mal manažér, kontrolór nadobudnúť. Preto nie je prekvapením, že aj naša fakulta sa snaží umožniť usilovným a šikovným študentom získať grant, ktorý im napomôže si budovať úspešnú kariéru manažéra doma i v zahraničí.

 

Preto milí študenti, využite šancu získať CMA grant na štúdium získania Certifikátu manažérskeho účtovníka - Certificate of Managerial Accountant.

 

V pondelok 22.marca o 10.15 hod do 11.00 hod.  máte možnosť sa dozvedieť priamo o tejto ponuke od p. Bernardína Generalaa, riaditeľa Regional Partners Relations, z "IMA inštitútu z Zurichu, ktorý sa k Vám pripojí do Teamu Manažérske účtovníctvo 4.ročník denní s kolegom pánom Sokolovom, aby Vám bližšie ozrejmili význam CMA certifikátu.

Tešíme sa na Vašu účasť a zvedavé fundované otázky.

 

 

Team  projektu Jeana Moneta

 

 

(Publikácia) European Union and Its New Challenges in the Digitalised Age

Celú publikáciu si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

(Konferencia) Nové výzvy pre Európsku úniu

NEW CHALLENGES FOR THE EUROPEAN UNION

September 23, 2020

Hotel Devín

 

Agenda

Plennary session

  8.30 – Registration

  9.00 – Opening -  Saxunová Darina

  9.05 – Welcome speech -  Greguš Michal – the dean of the FMUK

  9.10. – Hajšel Róbert – member of the European Parliament, Brussels

  9.30 – Hochel Dionýz - Information office, European Parliament in  Bratislava

  9.50 – Kaszasová Katarína - general director UDVA, (former EIB Board member)

             European Institutions and their beneficial role for EU people

10.15 – Slivka Peter - ZotaPay, Inc. representative

             L´Union européenne, la blockchain et la nouvelleéconomie de token

 

10.45 – Coffee break

Plennary online sections  – chairs:  Nováčková a Saxunová – Main room

 

11.00 –  Buzelay Alain - Professeur émérite, Chargé d'enseignement au Centre

              Européen Universitaire de Nancy- Université Paris I Panthéon – Sorbonne  

              Le défi majeur de l’Union européenne en 2020: redynamiser l’Union

11.20 –  Constantinos Constantinou - Director of Research, Cyprus Centre for Business     

              Research - The Cyprus Institute of Marketing, European University Cyprus

              Turkey within an EU context: 2020 and beyond

11.40 –   Hans Norbert

 Interkulturelle Kompetenz als Voraussetzung für bessere Beziehungen in der   

              EU. Eine praxisorientierte Anleitung

 

 12.00 – Lunch break

13.30 – Online presentations

14.45 – Conclusion and assessment – Saxunová Darina

 

Presentations in the sections

Presentations: French Room – Chair: Frédéric  Delaneuville

13.30 – Delaneuville Frédéric

            Soixante-dix ans après le discours de Robert Schuman: l’Europe à la croisée 

            des chemins

13.40 – Giba Marian – Demjanovič Daniel

             L’approfondissement de l’intégration européenne : une réaction à la   

             pandémie de COVID-19 ?

13.50 – Drotár Matúš

             La nouvelle periode de programmation 2021-2027 - les enjeux et les 

             perspectives pour la Slovaquie

14.00 – Šúplata Marian

             Retour aux idées de Robert  Schuman

14.10 –  Zummerová Linda

             La gestion des fonds européens de cohésion en Slovaqie: l’exemple de la 

             région de Presov

14.20 –  Dumontel Olivier

             La gestion européenne de la crise sanitaire du Covid 19: approches  

             comparatives 

 

Presentations: English Room – Chair: Sarma Meerma, University of Liverpool, UK

                                                     Darina Saxunová,

13.30 – Šoltés Dušan

            Lisbon Strategy 2000 on Europe and Reality of Europe 2020

13.40 – LeRoux Corlise Liesl, Saxunová Darina

            COVID-19 impact on stock indices of selected EU Countries

13.50 – Matúšová Silvia

               The Legacy of Robert Schuman for the European Union

14.00 – Bajziková Ľubica, Bajzík Peter

            The Minimum Wage as a Part of Remuneration Systems in EU and the Slovak

            Republic

14.10 – Pilková Anna

            Entrepreneurship in Slovakia in the European Context.

14.20 – Slivka Peter

  Blockchain technology and EU

14.40 –Granado Suarez Sonia

            IFRS and Accounting Development within the EU

 

 

 

Presentations:  German Room – Chair: Jarmila Wefersová

13.30 – Milošovičová Petra 

   Synergie als Ansatzpunkt zur Erforschung des interkulturellen Managements

13.40 – Šlahor Ľudomír

             Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) und die damit

             verbundenen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben

             gravierende wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen.

13.50 – Wefersová Jarmila

             Buchungsplattformen. Beispiele aus ausgewählten EU-Ländern

14.00 – Kompala Peter

             Deutsch-slowakische Wirtschaftsbeziehungen im Kontext des EU-

             Binnenmarktes.

14.10 –  Becker Julia

             Harmonisierung der EU-Rechtsakte in Deutschland

14.20 – Paškrtová Lucia, Milošovičová Petra

             Instantzahlungen in der Slowakei

14.30 – Peráček Tomáš

   Perspektiven für Einfache Aktiengesellschaften als Instrument zur  

             Unterstützung von Start-ups nach 2020. Fallstudie Slowakei

 

Guests are welcome !
Enjoy the celebration with us !

 

COVID   -19 rules applied, do not forget mask please!

 

  

 

 

 

(Pozvánka na konferenciu) Nové výzvy pre Európsku úniu

 

 

On the occasion of the 70th anniversary of Robert Schuman Declaration,

Comenius University in Bratislava,

Faculty of Management

 

invites academicians, professionals and students

to

the International Scientific Conference

NEW CHALLENGES FOR THE EUROPEAN UNION

within ERASMUS + Jean Monnet Programs

 

on September 23rd, 2020 in Bratislava. 

Organising this academic activity, the Faculty of Management signs up to the legacy of Robert Schuman.

Three sections in English, German and French are open for paper presentations and debates.

The study at the Faculty of Management is focused on the development of skills and competencies needed to cooperate in the international environment. For this reason, we emphasize the study of future managers in English, German and French languages.

The conference venue will be held in the hotel Devin

 

(Oznam) New studying AID for students

To make  studying for students more interesting and easier, Assoc. Professors Frederick Delaneville and Darina Saxunova are preparing for students a study aid which wil help them to master the key knowledge from the newly developed courses. It is useful assistant for example also for final state exam preparation or for the exam preparation, as well. It will cover the fundamental terminology of the individual courses, it is an user-friendy aid, students may benefit from it while travelling or waiting hours to arrange certain administrative assignments. It shall be ready for them and available also for other students in the library till the end of the summer term. 

(Oznam) Tri nové predmety

Three new courses (proposals of the courses being innovated continuously taking into consideration the feedback of the first year experience) 

Courses:

 

  • Business Law,
  • European Economic Law,
  • Financial Accounting and Control in the European Economic Area. 

 

In the academic year 2019/2020, in the fall term we offered three courses for the students of the master program in International Management or students of French program and for the Erazmus + students and foreign students studying in English language. The courses of European Economic Law, Business law, Financial Accounting and Control in the European Economic Area were evaluated after their introduction in the first year of the project. Taking into account the feedback received and analyzed, they are in the process of the continuous innovation by incorporating improvements, that we believe, will result in being a high-quality educational targeted product. 

(Konferencia) XI. ročník medzinárodnej študentskej konferencie pri príležitosti Dňa Európy

 

Zámerom programu Jean Monnet je spájať akademických a výskumných pracovníkov pôsobiacich v oblasti európskych záležitostí. V rámci tohto programu sa kladie na dôraz na  štúdium a výskum v otázkach integrácie EÚ  so zreteľom na správne  pochopenie úlohy Európy v globalizovanom svete. Fakulta managementu UK v Bratislave v rámci programu Jean Monnet organizovala viaceré podujatia s medzinárodným rozmerom. Dňa 8. apríla 2019  sa konalo medzinárodné študentské akademické kolokvium pri príležitosti 30. výročia činností programu Jeana Monneta, ktorý bol v roku 1976 vymenovaný za čestného občana Európy. Podujatia sa zúčastnili študenti 4. ročníka  medzinárodného manažmentu a zahraniční študenti, ktorí študujú v rámci programu Erasmus na Fakulte managementu  UK v Bratislave. Pripomenuli sme si  významané výročie nielen z dôvodu realizácie programu Jeana Monneta, ale aj z dôvodu, že Fakulta managementu, UK v Bratislave patrí k najväčším aktérom programu Erasmus a akademická mobilita nielen  študentov ale aj učiteľov má stúpajúcu tendenciu. V rámci podujatia odzneli príspevky o význame a živote Jeana Monneta (L. Rašková). Študentom boli prezentované konkrétne výstupy programu pre vysokoškolských študentov Erasmus FM UK v Bratislave, ako aj prínos a význam akademických mobilít učiteľov (E. Černeková). Práve 30. výročie akcie Jeana Monnet, bolo aj  vhodnou príležitosťou na diskusiu o multikulturalizme. (E.Hoti)

Ďaľším významným podujatím bol XI. Ročník medzinárodnej študentskej konferencie pri príležitosti „Dňa Európy“ a „15. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie“ (6.máj 2019). Okrem študentov zo Slovenska sa zúčastnili konferencie  aj študenti zo Srbska, Gruzínska, Ukrajiny, Kene, Španielska. S Dňom Európy sa spája Róbert Schuman, humanista, ktorý navrhol novú podobu nadnárodnej politickej spolupráce v Európe so zámerom vytvorenia medzinárodného spoločenstva štátov. Jeho víziou bola  iba ekonomická spolupráca, mierové a prosperujúce spolužitie ľudí v rámci jedného národa a medzi jednotlivými národmi Európy. V danej súvislosti nesmieme zabúdať, že Schumanova deklarácia je dnes považovaná  za „rodný list“ Európskej únie. Deň Európy je jedným z európskych symbolov a preto sme si s veľkou úctou pripomenuli tento pamätný deň a symbolické narodeniny Európskej únie (vtedy Európskych spoločenstiev). Oživením  študentského vedeckého podujatia bolo aj vystúpenie komorného sláčikového kvarteta Konzervatória v Bratislave, ktoré prispelo k dôstojnosti podujatia a zahralo Hymnu Európskej únie Ódu na radosť

Úvodné vystúpenie patrilo prof. RNDr. Michalovi Gregušovi, PhD., súčasnému dekanovi fakulty. Vo svojom príhovore vyzdvihol význam prehlbujúcej sa európskej integrácie a význam študentskej a učiteľskej mobility v rámci program Erasmus. Zároveň sa zmienil aj o význame členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Vzhľadom k tomu, že bývalí absolventi fakulty pôsobia aj v inštitúciách Európskej únie, študentov prišla pozdraviť  bývalá študentka francúzskeho program FM UK v Bratislave Mgr. Sláviková pracujúca v Bruseli, ktorá objasnila inštitucionálny systém Európskej únie.

Fakulta managementu UK v Bratislave realizuje vzdelávanie vo viacerých jazykoch a preto sa rokovania v sekciách konali v anglickom, francúzskom, nemeckom jazyku. Práve v sekciách študenti prezentovali svoje názory a postoje na minulosť, súčasnosť a budúcnosť Európskej únie.

V nemeckej sekcii študenti    prezentovali prínos ich študentskej mobility v rámci programu Erasmus pre rozvoj ich vedomostí a zručností. Študentka Tokárová, J. oboznámila študentov s plánovaným vývojom Európskej únie do roku 2030.  Hájeková, G. a Mihalovičová, J. sa  vo svojom vystúpení  venovali konkrétnym vzťahom Spolkovej republiky Nemecko a Európskej únie.  Grillova, A. a Meňhartová, M. vo svojej prezentácii analyzovali vývoj vzťahov Rakúskej republiky a Európskej únie. Prekvapením bolo vystúpenie študentiek prvého ročníka o pôsobení nemeckých investorov na Slovensku. Doplniť mená dn

Francúzska sekcia si pripomenula význam a prínos Jeana Monneta pre vznik Európskych spoločenstiev a budovania spoločného trhu s uhlím a oceľou. Táto sekciou bola moderovaná Dr. Delaneuvillom, F., koordinátorom dvojitého diplomu „Etudes européennes „v rámci spolupráce s Univerzitou v Lorraine na Slovensku, ktorý pripomenul výzvy európskej integrácie. Mgr. Sláviková, bývalá absolventka Fakulty managementu UK a držiteľka dvojitého diplomu porozprávala študentom o svojom pôsobení v rámci Európskej komisie v GR pre hospodársku súťaž. Taktiež upozornila na dôležitosť nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Zummerova, L. prezentovala podiel Francúzska na vzniku európskej integrácie a vyzdvihla významnú úlohu Francúzska v procese vytvárania užšieho zväzku medzi národmi Európy. M. Uhriková sa vo svojej prezentácii zamerala na antické korene európskej demokracie zdôrazňujúc súčasné smery jej vývoja. Blaháč, J. a Martišovič, M. predstavili bilanciu priamych zahraničných investícií na Slovensku a investícií Slovenska v zahraničí. Na záver Otrubová, D. a Huliková, Z. ilustrovali tieto investície predstavením francúzskej spoločnosti "Occitanne" pôsobiacej na Slovensku.

V anglickej sekcii vystupovali študenti z rôznych štátov sveta. Dokonca tu prezentovali aj študentky čiernej pleti. Sme radi, že práve študenti z rôznych štátov sveta si pripomenuli posolstvo Roberta Schumana, architekta zjednotenej Európy, nositeľa myšlienky vzájomnej spolupráce štátov a  mierového spolužitia národov Európy.

Ganyovicsová, M., Horiev, Šeligová, S. oboznámili účastníkov konferencie s vývojom migračnej politiky Európskej únie a zároveň objasnili aktuálne problémy týkajúce sa migrantov. Slovenské študentky zo Srbska Povolni, A. a Krošlak, S.  prezentovali súčasný vývoj vzťahov Európskej únie a Srbska a samotný proces prípravy Srbska na plnoprávne členstvo v Európskej únii. Študentky Mulonga Shirley a Maryam Dima z Kene prispeli do diskusie svojim príspevkom o vytváraní vzťahov a partnerstva afrických štátov a EÚ. Španielski študenti Javier Herrero Lara, Carmen Carla Pérez Cuesta, Francisco Argüeso prezentovali svoj príspevok o vstupe Španielska do EÚ, tému ďalej rozvili Marta Alén Morenza, Javier Serrano Casado, Conrado Cano, keď diskutovali na tému využívania benefitov prostredníctvom využívania európskych fondov, zdôrazňujúc že zatiaľ je Španielsko väčším prijímateľom ako donorom fondov a tak vyzdvihli pozitívny postoj členských krajín EÚ pomôcť štátom, ktoré to potrebujú vyzdvihnutím dôležitosti princípu súdržnosti…….. Alejandra Borrell Ortiz, Andres Valdivia Miranda ukázali na reálnom príklade podniku Textil Santanderina využitie finančnej pomoci z Európskeho regionálneho rozvojového fondu pre rozvoj podnikania. Garcia Reeves Sofia la Mer, Cuyas Padron Lea del Carmen and Placeres Picos Harimaguada del Pino diskutovali o programe “Horizont 2020 -najväčšom výskumnom a inovačnom programe EÚ s takmer €80 biliónmi kapitálu dostupného na financovanie počas siedmych rokov (2014 až 2020) a Adriana Rodríguez Mesa a Paula Andrea Ramos Ahumada uzavreli popoludnie diskutovaním o súčasných problémoch migrácie, azylovej politiky a integrácie Španielska  a európskych fondoch určených na tento účel, ktoré pomáhajú riešiť tento problém v Španielsku, keďže Španielsko sa sa stalo hlavnou bránou migrantov v EÚ.

Takéto podujatia práve prispievajú k zvyšovaniu povedomia o Európskej únii, ako aj o rozvoji vzťahov Európskej únie s členskými štátmi a nečlenskými štátmi. Fakulta managementu UK v Bratislave sa vždy hlásila k myšlienke európskej  ekonomickej integrácie. Deklarovala to už v roku 1995, kedy študenti tejto fakulty absolvovali prvý kurz o európskej integrácii v anglickom jazyku v rámci projektu TEMPUS Európska dimenzia vo výchove a vzdelávaní. Ako prvá vysoká škola na Slovensku v rámci program MATRA vydávala odborný časopis s názvom “Slovenské a európske právo” (2000-2002). Proeurópska dimenzia sa prejavuje nielen v rámci riešenia medzinárodných projektov, ale aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, kde sa kladie dôraz na získanie jazykových kompetencií a  vedomostí v oblasti medzinárodného manažmentu a podnikania v európskom hospodárskom priestore. Vďaka odborným jazykovým kompetenciám, ktoré považujeme za konkurenčnú výhodu, ale aj odborným vedomostiam, absolventi medzinárodného manažmentu väčšinou pracujú v nadnárodných koncernoch alebo v európskych inštitúciách,   a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

(Konferencia) The International Student Academic Colloquium

On April 8, 2019, the International Student Academic colloquium was held on the occasion of the 30th anniversary of the Jean Monnet program, who was bestowed Honorary Citizen of Europe in 1976. Students – of the master program in the International management and foreign students studying under the Erasmus program at the Faculty of Management of Comenius University participated in the event. The students of the University of the Third Age (Civil society) also took part in this event. We commemorated the important anniversary not only because of the Jean Monnet program, but also because the Faculty of Management of Comenius University in Bratislava ranks among the greatest players in the Erasmus program. The academic mobility of not only students but also teachers has an increasing tendency. The workshop was aimed at highlighting Jean Monnet´s contribution and his legacy. There were presentations on the Jean Monnet´s life and his contributions and merits for European integration (L. Rašková). The students  were informed about the students mobility results within the Erasmus program at FM UK, numbers of outgoing and incoming students, Erasmus opportunities to travel for the studying or work-internship purposes, about the application process by the  head of international affairs office Ms. E. Černeková, as well as, the contribution and importance of academic mobility. Jean Monnet's 30th anniversary was also a good opportunity to discuss multiculturalism.(E. Hoti). Within the workshop students discussed positive and negative aspects of Erasmus program and possibilities to improve Erasmus program mobility (selection of subjects for studying, social and cultural integration, user-friendly administration).    

 

 

 

 

(Konferencia) Okrúhly stôl o budúcnosti Európskej únie

 

 

PROGRAM
Round Table on the future of the European Union
11.03.2019 o 11.00 – 13.00

 

Political reflection on the future of the European Union

(Daniela Nováčková)

 

EU Enlargement

 

 

Stabilisation and Association Process - Serbia

(Anja Povolni )

 

Stabilisation and Association Process –Ukraine

(Olena Starchenko)

 

Economic  cooperationof the  European Union - Azerbaijan

(Anastasia Mazina)

 

 

Discussion

 

 

 

 

Tento projekt je financovaný EÚ. Tento dokument bol vypracovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus (2018-2021).
Referencia projektu: 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE

(Oznam) Jean Monnet Module Plaque (2018-2021)

Fotografia modulu Jean Monnet

(Publikácia) Financial Statements for the Needs of Managers

 

DARINA SAXUNOVÁ

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE NEEDS OF MANAGERS IN THE GLOBAL ACCOUNTING STANDARDS: THE US GAAP AND IFRS

Businesses and their accounting information systems are inseparable. Businesses need accounting for securing control over information system, for proper analysing and processing of activities and events that take part in everyday life of a business entity, that is perceived as a live object, with all its problems, pains and successes, as well. Where the business entity has its aim, where it is heading, managers and shareholders know first and need this information for a high-quality management decision since the information represents the result of the hard and tedious work of treasury and controlling department. They are not the only ones who need reporting on business performance, also investors, creditors have been searching for attractive ideas, innovative products promising high return on their investment throughout centuries. No wonder that beginnings of accounting and control are traced back to the 14 century.

Globalization has brought changes or transformations observed all over our world, they represent transitions in the globe leading to a more integrated world. Globalization in trade refers to the transformation of business where a company of a country is connected or collaborated with another one operating many firms in different countries. Globalization as a process that connects different countries and their people, governments,and other companies in order to make international trade and investment has a drastic impact on enterprising. It influences the competitive marketplace through new mergers and acquisitions, has an impact on arising multinational companies and increased international productivity, influencing price setting for consumers, affecting developing countries to access to international investment funds. International trade may benefit from the latest technological progress such as information communication technology, fintech services or modern blockchain technologies if it follows an adequate legislation.

Accounting grows transformed by globalization as it has always been associated to the business sector, as well, (not mentioning governmental and non-for profit sector) and continues to supply managers and shareholders or investors, creditors or other authorities with the essential information for decising making process. Also accounting education requires to include latest developments into its curricula and stay up-to-date. Nowadays managers cannot be familiar only with systems of the countries they belong to, but due to the impact of globalization, they have to possess a complete and updated knowledge of the international business, international accounting, financial and tax structure, international financial services etc.  This scientific monographs, in the field of Accounting, introduces new and updated

scientific theoretical knowledge and innovative approach for managers of analysing and comprehending economic transactions occuring in their business applied while managers take part in the decision- making  and controlling process. The latest changes in the process of Financial Statements preparation were also incorporated into this scientific book.

 

Accounting education has experienced a great deal of dramatic changes over the last decades of accounting theory. The first edition of this book, Financial Statements for the need of managers: in the global accounting standards: the US GAAP and IFRS focuses on understanding transactions that occur and are recorded in accounting information system. What is important for each manager to comprehend in general, what impact each of these transactions have on the business, this is what is emphasized, since it may affect them in the process of decisions-making and control.

It highlights the output of accounting information systems – which is useful information being comprised in the financial statements. The author, in this scientific monographs, elaborates financial statement preparation process based on the theoretical thresholds approved by conceptual frameworks in US GAAP and IFRS – two global sets of accepted standards for accounting and reporting. The thorough and correct comprehension and interpretation of financial information is crucial for any financial analysis, control and decision making. The book includes updated theoretical concepts and demonstrates a great deal of solved problems for building knowledge, understanding and gaining practical skills related to fi nancial statement
preparation under the US GAAP and IFRS and their mutual comparison.

Darina Saxunova is a professor, she has been teaching courses of Financial Accounting, Strategic Cost Management (Managerial Accounting), Financing organisations and Financial Analysis and Control at Faculty of Management of Comenius University in Bratislava, and abroad as well, she was invited to lecture accounting courses at Catholic university in Lille for ten years, and she was a visiting professor of the University of Lorraine in Nancy/Metz in France, Mont Clair State university, New Jersey, USA, Central European University in Nicosia, Cyprus, American University in the Emirates in Dubai. In years 2007-2009 she lectured in Edgewood College in Madison, USA, where apart from teaching she worked for a CPA company in Madison. She worked over 10 years as an accounting specialist, part-time for UDVA (Slovak Authority of Public Company Accounting Oversight Board).

(Publikácia) Le management public des territoires en Europe

L'objectif de se manuel est de donner aux étudiants les outils pour comprendre le management public des territoires à l'ère de la globalisation. La manière d’appréhender l’action publique en Europe a évolué de manière substantielle ces dernières décennies. Dans cette ère nouvelle que certains auteurs qualifient de « postmoderne », l’Etat a progressivement perdu son rôle d’acteur exclusif.

Son rôle s’inscrit désormais dans un modèle polycentrique où il ne détient plus le monopole du pouvoir et de la production des normes. Il est amené à composer, à négocier et agir en concertation avec de nouveaux acteurs qui se sont apparus où réaffirmés. Au sens économique la mondialisation est le processus d’internationalisation des transactions industrielles, commerciales et financières. Il est lié à un processus de libéralisation des échanges et à leur intensification.

Ce phénomène contribue à rendre les pays interdépendants notamment à cause de la spécialisation permise par la libre circulation des biens. La mondialisation, qui tend à accroissement des échanges, «  se double de la globalisation, laquelle exige le transfert au plan universel de problèmes qui, jusque-là, semblaient pouvoir être résolus par des accords conclus entre partenaires spécialement intéressés. Le phénomène de globalisation a eu des conséquences sur les modes de management public des territoires ces dernières décennies.

Alors, que les organisations internationales tentent d’instaurer des mécanismes de régulation pour en limiter les effets pervers, les institutions européennes se sont vues progressivement déléguer des compétences qui relevaient traditionnellement des Etats. Parallèlement les autorités subnationales, telles que les régions ou les communes, se sont réaffirmées conformément à la « philosophie du principe de subsidiarité » pour permettre de mieux satisfaire une demande sociale de plus en plus différenciée. Aujourd’hui le développement économique des territoires n’est plus uniquement l’affaire de politiques élaborés les autorités étatiques centrales.

En Europe, les régions sont devenues des partenaires incontournables des institutions européennes dans le cadre de la politique de cohésion. Elles tentent de s’émanciper de la tutelle étatique pour pouvoir mettre en place des stratégies de développement plus en phase avec la réalité des territoires. Ainsi les politiques publiques en Europe s’inscrivent dans un cadre souple constitué de dispositifs hétérogènes qui sont le fruit de compromis entre les acteurs privés et publics mais également de politiques élaborés conjointement par les autorités locales, régionales, nationales et européennes.

author

 

(Oznam) The Jean Monnet Kick-off meeting

Date: November 29th, 2018 - 08:30 - Start
Venue: MCE Management Center, Rue de l'Aqueduc 118, 1050 Brussels
Country: Belgium
Organizer: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Action(s) covered: Jean Monnet – Kick off meeting

 

The Jean Monnet Kick-off meeting brought together the representatives from the projects selected under the call for Proposals (EAC/A05/2017), members of the Executive Agency's Jean Monnet team and collegues from the European Commission.

The Executive Agency's Jean Monnet team hosted information sessions, offering support and guidance on operational and financial aspects in of their activities in order to facilitate the implementation of their projects.

The Kick-off meeting should allow to facilitate the creation of synergies between the beneficiaries. The event offered also an opportunity to network and exchange information on good practice, it was especially useful for us, as our university obtained this Jean Monnet project first time.

The activities of the whole day programme included:

Welcome and introduction to the Jean Monnet Kick-off meeting
François WILLEKENS, Head of Unit, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) - Please find the presentation here

"Jean Monnet activities – An action to address challenges in contemporary Europe''
Jose-Lorenzo VALLES, Head of Unit, EAC A.1

Grant Management I
Santiago GUTIERREZ JIMENEZ, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Grant Management II
Santiago GUTIERREZ JIMENEZ, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Dissemination: Erasmus+ Project Results Platform
Edith GENSER, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Roundtable discussion with your financial and project officer
Jean Monnet Team, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Bilateral meetings with your financial and project officer
Jean Monnet Team, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Concluding remarks
François WILLEKENS, Head of Unit, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

It was very thorough meeting.
Great thanks to all organizers.

Daniela Nováčková a Darina Saxunová