Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Schumanova Deklarácia

„Schumanova deklarácia“ z 9. mája 1950 týkajúca sa Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, ktorá bola starostlivo pripravená so Jeanom Monnetom a jeho tímom, je dobrým príkladom cieľov európskej integrácie; spočívala na základnom triptychu: zmierení, solidarite, mieri.

Zdroj: Európsky parlament

 

 

Deklarácia z 9.mája 1950

Zdroj: Európske centrum Roberta Schumana

 

 

Úvodné vyhlásenie

Gentlemen,

It is no longer a question of vain words, but of an act, of a bold act, of a constructive act. France has acted and the consequences of its action can be immense. We hope they will be. She acted primarily for peace. In order for peace to really run its course, there must first be a Europe. Five years, almost to the day, after the unconditional surrender of Germany, France accomplished the first decisive act of European construction and associated Germany. European conditions must be completely transformed. This transformation makes possible other common actions impossible even today. Europe will be born of all this, a Europe solidly united and strongly built. A Europe where the standard of living will rise thanks to the grouping of the productions and the extension of the markets which will cause the lowering of the prices.

A Europe where the Ruhr, the Saar and the French basins will work together and enjoy their peaceful work, followed by observers of the United Nations, all Europeans, regardless of whether they are from the East or the West , and all the territories, especially Africa, which are expecting from the Old Continent her development and her prosperity.

Here is this decision, with the considerations that inspired it.

Celý text deklarácie z 9. mája 1950

Svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie, úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú.

Príspevok, ktorý môže organizovaná a žijúca Európa dať civilizácii, je nevyhnutný na

zachovanie mierových vzťahov. Tým, že na seba zobralo na viac než 20 rokov úlohu bojovníka za zjednotenú Európu, sledovalo Francúzsko vždy svoj najdôležitejší cieľ – službu mieru. Zjednotenú Európu sa však nepodarilo dosiahnuť a zažili sme vojnu.

Európa sa nestvorí naraz, alebo podľa jediného plánu. Bude postavená prostredníctvom konkrétnych úspechov, ktoré najprv vytvoria skutočnú solidaritu. Zbližovanie národov Európy si vyžaduje odstránenie odvekého súperenia Francúzska a Nemecka. Akýkoľvek čin, ktorý sa rozhodneme vykonať, sa musí predovšetkým týkať týchto dvoch krajín.

S týmto cieľom na zreteli francúzska vláda navrhuje, aby sa začalo okamžite konať v obmedzenej ale rozhodujúcej veci.

Navrhuje, aby sa celá francúzska a nemecká výroba uhlia a ocele podriadila spoločnému Vysokému úradu, ako organizácii otvorenej pre účasť ďalších krajín Európy. Spoločné využívanie výroby uhlia a ocele by malo okamžite zaistiť spoločné základy pre hospodársky rozvoj ako prvý krok k federalizácii Európy a zmeniť osudy oblastí už dlho zasvätených výrobe prostriedkov na vedenie vojen, ktorých boli najustavičnejšími obeťami.

Takto nastolená solidarita vo výrobe učiní úplne očividným, že akákoľvek vojna medzi Francúzskom a Nemeckom sa stane nielen čisto nemysliteľnou, ale aj hmotne nemožnou. Vytvorenie tejto mocnej výrobnej jednotky, otvorenej pre všetky krajiny, ktoré sú ochotné účastniť sa a konečne zaviazať k poskytovaniu základných prvkov priemyselnej výroby všetkým členským krajinám za rovnakých podmienok, položí skutočný základ pre ich hospodárske zjednotenie.

Táto výroba bude ponúknutá svetu ako celku bez rozdielu alebo výnimiek, s cieľom prispieť k zvýšeniu životnej úrovne a na podporu mierových úspechov. Navýšenie prostriedkov Európe umožní napĺňať jednu zo svojich základných úloh, a tou je rozvoj afrického kontinentu.

Týmto spôsobom sa jednoducho a rýchlo bude uskutočňovať splynutie záujmov, ktoré je nevyhnutné pre vytvorenie spoločného hospodárskeho systému; môže to byť základ pre vytvorenie širšieho a hlbšieho spoločenstva medzi krajinami, ktoré boli dlho rozdelené krvavými spormi.

Zavedením spoločného využívania základnej výroby a založením nového Vysokého úradu, ktorého rozhodnutia budú pre Francúzsko, Nemecko a ďalšie členské štáty záväzné, položí tento návrh prvý konkrétny základ Európskej federácie, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie mieru. Na podporu uskutočnenia stanovených cieľov je francúzska vláda pripravená otvoriť rokovania na nasledujúcich základoch.

Stanovenou úlohou tohto spoločného Vysokého úradu bude zabezpečiť: v najkratšom možnom čase modernizáciu výroby a zlepšenie jej kvality, dodávky uhlia a ocele na francúzske a nemecké trhy, ako aj na trhy ďalších členských štátov, za rovnakých podmienok, rast v spoločnom vývoze do iných krajín a vyrovnanie a zlepšenie životných podmienok robotníkov v týchto priemysloch.

Na dosiahnutie týchto cieľov, vychádzajúc zo značne rozdielnych podmienok, v ktorých sa v súčasnosti nachádza výroba členských štátov, sa navrhuje zavedenie niekoľkých prechodných opatrení, ako napríklad uplatňovanie výrobného a investičného plánu, zavedenie kompenzačného mechanizmu na vyrovnanie cien, a vytvorenie reštrukturalizačného fondu na uľahčenie racionalizácie výroby. Pohyb uhlia o ocele medzi členskými krajinami bude okamžite oslobodený od všetkých ciel a nebude ovplyvňovaný rozdielnymi dopravnými sadzbami. Postupne sa vytvoria podmienky, ktoré samovoľne povedú k racionálnejšiemu rozdeľovaniu výroby pri čo najvyššom stupni produktivity.

Na rozdiel od medzinárodného kartelu, ktorý má sklon zavádzať obmedzujúce praktiky na rozdeľovanie a využívanie národných trhov a na udržanie vysokých ziskov, táto organizácia zabezpečí splynutie trhov a rozšírenie výroby.

Vyššie uvedené základné princípy a záväzky budú predmetom zmluvy, ktorú štáty medzi sebou podpíšu a ktorá bude predložená na ratifikáciu ich parlamentmi. Rokovania potrebné pre dojednanie podrobností mechanizmov sa uskutočnia za pomoci arbitra, stanoveného spoločnou dohodou. Tomuto arbitrovi bude zverená úloha dohliadať, aby sa dosiahnuté dohody zhodovali s ustanovenými princípmi, a v prípade, že sa dospeje k mŕtvemu bodu, on rozhodne o tom, aké riešenie sa prijme.

Spoločný Vysoký úrad poverený riadením tohto projektu bude pozostávať z nezávislých osôb ustanovených vládami za rovnakého zastúpenia. Predseda bude vybratý spoločnou dohodou medzi vládami. Rozhodnutia úradu budú vykonateľné vo Francúzsku, Nemecku a ďalších členských krajinách. Zavedú sa náležité opatrenia pre prostriedky odvolania proti rozhodnutiam úradu.

Pri úrade bude akreditovaný zástupca Organizácie Spojených národov a budú mu dané pokyny, aby Organizácii Spojených národov dvakrát ročne predkladal verejnú správu o tom, ako táto nová organizácia pracuje a predovšetkým o tom, ako zabezpečuje svoje ciele.

Založenie Vysokého úradu nebude mať žiaden vplyv na spôsoby vlastnenia podnikov. Pri plnení svojich úloh bude Vysoký úrad brať na zreteľ právomoci zverené Medzinárodnému úradu pre Porúrie a povinnosti všetkých druhov uložené Nemecku, a to počas celej doby, po ktorú zostanú v platnosti.