Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

HORIZONTY PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA IV

POZVÁNKA na medzinárodnú konferenciu

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra ekonómie a financií

pod záštitou dekana FM UK prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc.

Vás pozýva

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Horizonty podnikateľského prostredia IV

 

Bratislava, 17. december 2018

 

Vedecký výbor konferencie:

Predseda:        doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. (FM UK, Bratislava, Slovensko)

Členovia:        doc. Alexej Pavlovič Antonov, CSc. (MGUDT, Moskva, Rusko)
prof. Ing. Dušan Baran, PhD. (MtF STU, Trnava, Slovensko)
doc. Ing. Aleš Hes, CSc. (Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika)
doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (NEWTON College, Česká republika)
doc. Ing. Anna Látečková, PhD. (SPU, Nitra, Slovensko)
Dr. hab. inż. Jacek  Łuczak (Poznan University of Economics, Poznan, Poľsko)
Assoc. Prof. Dr. Jogaila Mačerinskas (Vilnius University, Vilnius, Litva)
Dr. Ing. Małgorzata Miśniakiewicz, (Cracow University of Economics, Poľsko)
Mgr. Ing. Frantisek Sudzina, PhD. (Aalborg University Copenhagen, Dánsko)
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (VUT, Brno, Česká republika)
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. (TUKE, Košice, Slovensko)doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (ÚM STU, Bratislava, Slovensko)

Organizačný výbor konferencie:

Predseda:        Ing. Viera Ölvecká, PhD. (FM UK, Bratislava)
Členovia:        Mgr. Patrícia Brestovanská (FM UK, Bratislava)
Mgr. Svetlana Fabinyjová (FM UK, Bratislava)
Mgr. Boris Mucha (FM UK, Bratislava)
Mgr. Matej Stanovský (FM UK, Bratislava)

Tematické okruhy:

-       aktuálne otázky v podnikateľskom prostredí,
-       účtovníctvo a financie,
-       podnikový manažment,
-       ekonomické, politické a legislatívne vplyvy – trendy a vízie,
-       informačné systémy.

 

Rokovací jazyk: slovenčina, čeština, angličtina, ruština.

Zborník z konferencie bude vydaný na CD nosiči so všetkými náležitosťami (ISBN atď.).

Uverejnenie príspevkov je bez poplatku.

Príspevky budú recenzované. V prípade negatívneho posudku si organizátor vyhradzuje právo príspevok neuverejniť.

 

Konferenciu organizujeme v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0647/18 „Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia“ na Katedre ekonómie a financií FM UK v Bratislave a je otvorená riešiteľom aj iných projektov.

Kontaktná adresa:

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
FM UK, Katedra ekonómie a financií, Odbojárov 10, P. O. Box 95, 820 05 Bratislava  

e-mail na zasielanie prihlášok:    jana.kajanovafm.uniba.sk

e-mail na zasielanie príspevkov: jana.kajanovafm.uniba.sk 

 

Dôležité termíny:

Zaslanie prihlášky e-mailom:  do   7. 12. 2018

Zaslanie príspevku e-mailom: do 14. 12. 2018