Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Sociálne štipendium

Od 01. 01. 2009 je v platnosti novela vyhlášky č. 396/2008 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

Vyhláška MŠSR č. 102/2006 Z.z.      Vyhláška MŠSR č. 396/2008 Z.z.     Vyhláška MŠSR č. 227/2012 Z.z.

 

POKYNY A POTREBNÉ DOKLADY PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM

Žiadosť o sociálne štipendium si môžu študenti Fakulty managementu UK podať po zápise na štúdium v akademickom roku.

Sociálne štipendium sa poskytuje študentovi za predpokladu splnenia podmienky, že rozhodujúci príjem okruhu posudzovaných osôb bude nižší ako hranica príjmu raz do mesiaca, a to od mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná najviac do konca mesiaca jún.
Výnimku tvoria študenti, ktorí sú obojstranné siroty alebo majú upravenú vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov.

 
Súčasťou žiadosti je informácia o potrebných dokladoch, ktoré tvoria prílohu k žiadosti o sociálne štipendium potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb, v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa a doklady preukazujúce príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb.

Vysoká škola si môže s účelom posúdenia nároku žiadateľa na sociálne štipendium a jeho výšku vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie dokumenty o ňom či o spoločne posudzovaných osobách. Študent je povinný predložiť dodatočne požadované podklady v čase určenom školou, inak môže vysoká škola prerušiť, až zastaviť konanie o priznaní soc. štipendia žiadateľovi.

Tlačivo "Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia" na akademický rok 2022/2023, po vyplnení a so všetkými prílohami treba odovzdať na sociálnom referáte na študijnom oddelení FMUK.

Doklady potrebné pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium

  I. ŽIADATEĽ a SÚRODENCI

Nezaopatrené dieťa podľa zákona nie je občan, ktorý dosiahol vek 25 rokov, získal VŠ vzdelanie 2. stupňa, prekročil štandardnú dĺžku štúdia, poberá invalidný a sociálny dôchodok alebo sa sústavne nepripravuje na povolanie.

1) Príjem nezaopatreného dieťaťa

- potvrdenie o podaní daňového priznania z daňového úradu za predchádzajúci kal. rok všetkých spoločne posudzovaných osôb nad 18 rokov (žiadateľ + súrodenci)
- ak bol zamestnaný alebo pracoval ako SZČO predkladá sa aj potvrdenie o poberaní nemocenských dávok zo sociálnej poisťovne

2) Doklady o štúdiu

- súrodenci 0 - 6 rokov - kópia rodného listu
- súrodenci od 6 rokov - potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok - základná, stredná, vysoká škola (domáca aj zahraničná)

3) Dôchodok nezaopatreného dieťaťa

- ak poberajú sirotský dôchodok, rozpis jeho poberania za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kal. roka, prípadne priznaný a vyplatený sirotský dôchodok v aktuálnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne štipendium.

4) Výživné nezaopatreného dieťaťa

- v prípade rozvedených rodičov alebo určenia vyživovacej povinnosti je potrebné predložiť overenú kópiu právoplatného rozsudku o výške výživného žiadateľa a súrodencov

- čestné prehlásenie rodiča, že k dátumu podania žiadosti nedošlo k zmene výšky výživného určeného v súdnom rozhodnutí

- kópia trestného oznámenia pre zanedbanie povinnej výživy

Ak na Vás ako plnoletého nebol výška výživného určená, v zmysle zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. ho upraví súd na Váš návrh.

  II. RODIČIA

1) Ak rodičia pracujú - preukázať ročný príjem za predchádzajúci kalendárny rok

- zamestnanci - ročné zúčtovanie preddavkov na daň s potvrdením o výške vyplatených nemocenských dávok + potvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávkach zo sociálnej poisťovne.

- SZČO - potvrdenie daňového úradu (výpis z daňového priznania pre účely sociálnych dávok) + potvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávok zo sociálnej poisťovne. 

V prípade, že rodičia nepracovali alebo nepodnikali celý predchádzajúci kalendárny rok treba zdokladovať príjem za všetkých 12 mesiacov (príjem od zamestnávateľa + dávky v nezamestnanosti + dávky v hmotnej núdzi).

2) Ak sú rodičia poberateľmi dôchodkov (starobný, invalidný, vdovský) 
 
- prehľad vyplatených dôchodkov za predchádzajúci kal. rok vystavený sociálnou poisťovňou alebo dôchodok priznaný v kal. roku, v ktorom je podaná žiadosť o štipendium.

- výpis z daňového priznania alebo čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že celý predchádzajúci kalendárny rok nepoberali iné príjmy okrem dôchodku.

3) Ak sú rodičia nezamestnaní alebo poberajú dávky v hmotnej núdzi

- poberajú v čase podania žiadosti dávku v nezamestnanosti alebo dávku v hmotnej núdzi predkladá rozhodnutie o jej výške a dobe poskytovania z ÚPSVaR a potvrdenie o dobe v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pre výpočet štipendia sa započíta len táto dávka a sociálne štipendium sa priznáva iba na obdobie 4 kalendárnych mesiacov.  

- ak nemajú v čase podania žiadosti nárok na dávky v nezamestnanosti ani na dávku v hmotnej núdzi, je potrebné predložiť doklady o ich príjme za celý predchádzajúci kal. rok /príjem, dávky v nezamestnanosti, hmotnej núdzi, dôchodky a nemocenské dávky/.

4) Ak rodičia poberajú príspevok na opatrovanie

- predkladá sa rozhodnutie o výške a dobe poskytovania z ÚPSVaR  
- kópia preukazu ŤZP spoločne posudzovanej osoby

5) Ak rodičia poberajú rodičovský príspevok alebo dávky peňažnej pomoci v materstve

- rozpis o ich vyplatení za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kal. roka vystavený sociálnou poisťovňou.

- ak je rodičovský príspevok alebo dávky peňažnej pomoci v materstve priznaný počas kal. roka alebo počas predchádzajúceho kal. roka, v ktorom je podaná žiadosť o soc. štipendium, predkladá sa potvrdenie za obdobie ich vyplatenia vystavené sociálnou poisťovňou.

- predkladá sa overené čestné prehlásenie, v prípade, že najmenej počas troch mesiacov pred podaním žiadosti nemá tento rodič iný príjem okrem uvedených príspevkov.

  III. ĎALŠIE DOKUMENTY

1) Kópia úmrtného listu rodiča

2) Kópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
- všetci držitelia v okruhu spoločne posudzovaných osôb

   IV. MIMORIADNE SITUÁCIE

1) Ženatý žiadateľ - vydatá žiadateľka

- predkladá overený sobášny list

- ak je manžel/ka žiadateľa/ky zamestnaný/á predkladajú sa doklady podľa predchádzajúcich bodov

- ak manželia študujú na dennom štúdiu, sú bezdetní, žiadateľ predkladá príjmy za svojich rodičov a posudzuje sa spoločne so svojimi súrodencami.

2) Žiadateľ žije sám - upravuje vyhláška MŠSR č. 227/2012

- študent sa posudzuje spoločne s rodičmi, ak spĺňajú podmienky podmienky podľa odseku 1 bez ohľadu na to, či žijú so študentom v domácnosti, ak

a) okruh spoločne posudzovaných osôb tvorí len študent, a
b) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom podal žiadosť, nemal príjem vo výške najmenej 12-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby alebo mu nie je poskytovaná dávka a príspevky podľa osobitného predpisu.

- potvrdenie z daňového úradu o (ne)podaní daňového priznania za predchádzajúci kal. rok,

- potvrdenie z ÚPSVaR o (ne)poberaní sociálnych dávok - dávky v nezamestnanosti a dávky v hmotnej núdzi za predchádzajúci kal. rok,

- potvrdenie zo sociálnej poisťovne o (ne)poberaní nemocenských dávok, sociálnych dávok, dôchodkov a pod.

- rozsudok o rozvode rodičov /ak sú rodičia rozvedení/,

- rozsudok o výške výživného od jedného alebo oboch rodičov,

- potvrdenie z ÚPSVaR, že poberá rodinné prídavky sám na seba /ak má žiadateľ tieto potvrdenia, ostatné doklady na preukázanie nie je potrebné vybavovať./

- potvrdenie o trvalom pobyte rodičov, súrodencov a žiadateľa,

3) Študenti prekračujúci štandardnú dĺžku štúdia a študenti študujúci na externom štúdiu nemajú nárok na priznanie sociálneho štipendia.

4) V prípade ďalších otázok kontaktujte sociálny referát


Sociálny referát

Mgr. Alexandra Rusínová
tel.: 02 9021 2125
alexandra.rusinovafm.uniba.sk
miestnosť č. 408