Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Jednorázové štipendium

Jednorazové štipendium môže dekan fakulty poskytnúť študentom v súlade so štipendijným poriadkom fakulty
- mimoriadne nadanému a talentovanému študentovi,
- študentovi, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia
- študentovi s ťažkým zdravotným postihnutím s prihliadnutím na jeho špeciálne potreby a sociálnu situáciu.

Dekan môže študentovi udeliť za vynikajúce študijné výsledky alebo za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti Cenu dekana spojenú s priznaním jednorázového mimoriadneho štipendia.

Rozhodnutie dekana o jeho priznaní je konečné.

O tom, či sa bude v danom ak. roku toto štipendium vyplácať, rozhodne po vyjadrení akademického senátu fakulty dekan, ktorý rozhodne aj o konkrétnej výške štipendia v súlade so štipendijným poriadkom fakulty.