Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Prospechové štipendium

PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIUM PRIZNANÉ ŠTUDENTOM ZA VYNIKAJÚCE PLNENIE ŠTUDIJNÝCH POVINNOSTÍ V AR 2021/2022

1.12.2022

Dekan Fakulty managementu UK priznáva v zmysle čl. 6 a 8 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, vnútornému predpisu č. 21/2022 - Úplné znenie vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 prospechové štipendium študentom dennej formy štúdia (bakalárske a magisterské štúdium) na základe študijných výsledkov v akademickom roku 2021/2022.

Prospechové štipendium ako motivačné štipendium sa priznáva študentovi bakalárskeho a magisterského študijného programu za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak v ňom získal najmenej 54 kreditov; ak je študent v prvom roku štúdia magisterského študijného programu, priznáva sa mu prospechové štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku bakalárskeho štúdia, ak v ňom získal najmenej 27 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku (štátne skúšky). Prospechové štipendium sa priznáva najviac 10 % študentov v príslušnom poradovníku.

Prospechové štipendium sa vypláca na základe prideleného rozpočtu z Ministerstva financií SR v akademickom roku 2022/2023 vo výške 69 350,- EUR celkom 70 študentom  na základe zaradenia do poradovníka podľa váženého študijného priemeru za zimný a letný semester akademického roka 2021/2022.

Interval výšky priznaného prospechového štipendia pre Bc. stupeň:

                    1,00   .............  1 200,- EUR

od 1,01 do 1,10   .............  1 100,- EUR

od 1,11 do 1,25   .............  1 000,- EUR

od 1,26 do 1,27   .............     960,- EUR

                    1,28   .............     930,- EUR

od 1,29 do 1,30   .............     860,- EUR

 

Interval výšky priznaného prospechového štipendia pre Mgr. stupeň:                                                   

                    1,00   .............  1 200,- EUR

od 1,01 do 1,10   .............  1 100,- EUR

od 1,11 do 1,18   .............  1 000,- EUR

 

Študenti, ktorí splnili stanovené kritériá na udelenie prospechového štipendia, budú informovaní prostredníctvom elektronickej pošty (cez univerzitné e-mailové konto) dňa 2. decembra 2022.

Študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritériá pre priznanie prospechového štipendia, avšak prospechové štipendium mu nebolo priznané, môže svoju námietku adresovať prodekanke pre štúdium silvia.trelovafm.uniba.sk najneskôr do 15.12.2022.