Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Prospechové štipendium

PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIUM PRIZNANÉ ŠTUDENTOM ZA VYNIKAJÚCE PLNENIE ŠTUDIJNÝCH POVINNOSTÍ V AR 2022/2023

13.11.2023
Dekan Fakulty managementu UK priznáva v zmysle čl. 6 a 8 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, vnútornému predpisu č. 21/2022 - Úplné znenie vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 prospechové štipendium študentom dennej formy štúdia (bakalárske a magisterské štúdium) na základe študijných výsledkov v akademickom roku 2022/2023.
Prospechové štipendium ako motivačné štipendium sa priznáva študentovi bakalárskeho a magisterského študijného programu za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak v ňom získal najmenej 54 kreditov; ak je študent v prvom roku štúdia magisterského študijného programu, priznáva sa mu prospechové štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku bakalárskeho štúdia, ak v ňom získal najmenej 27 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku (štátne skúšky).
Prospechové štipendium sa vypláca na základe prideleného rozpočtu z Ministerstva financií SR v akademickom roku 2023/2024. Študenti sa zaraďujú do poradovníka od najnižšieho váženého študijného priemeru po najvyšší vážený študijný priemer. Fakulta vytvára osobitné poradovníky pre skupinu študentov bakalárskeho stupňa štúdia a skupinu študentov magisterského stupňa štúdia.
V akademickom roku 2023/2024 sa prospechové štipendium vypláca celkom 74 študentom  na základe zaradenia do poradovníka podľa váženého študijného priemeru za akademický rok 2022/2023.
Hranica váženého študijného priemeru pre priznanie prospechového štipendia je

  • pre študentov bakalárskeho štúdia 1,25
  • pre študentov  magisterského štúdia 1,10.


Študenti, ktorí splnili stanovené kritériá na udelenie prospechového štipendia, budú informovaní prostredníctvom elektronickej pošty (cez univerzitné e-mailové konto) najneskôr dňa 14.11.2023.
Študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritériá pre priznanie prospechového štipendia, avšak prospechové štipendium mu nebolo priznané, môže svoju písomnú námietku s odôvodnením doručiť na Študijné oddelenie Fakulty managementu UK, a to najneskôr do 20.11.2023 do 12:00.