Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Lucie Ferenčákovej


24. 05. 2024 12.43 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

7. júna 2024 o 10:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Lucie Ferenčákovej


externej doktorandky FM UK, na tému:
Analytický pohľad na postoje generácie Z v spojitosti so zhromažďovaním a používaním údajov zo sociálnych médií pre marketingové účely
An Analytical View on the Position of Generation Z in Relation with the Collection and use of Data from Social Media for Marketing Purposes.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
doc. Ing. Michal Fabuš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Školiteľom je prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.