Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. PhDr. Branislava Boreckého


24. 05. 2024 12.39 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

7. júna 2024 o 13:45 hod.


sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

JUDr. PhDr. Branislava Boreckého


externého doktoranda FM UK, na tému:
Marketing rodinných podnikov v slovenskom podnikateľskom prostredí
Marketing of Family Businesses in the Slovak Business Environment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. PhDr. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD., MSc.
doc. JUDr. PhDr. Marian Horvath, PhD.
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.