Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Branislava Nedbáleka


24. 05. 2024 12.46 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

7. júna 2024 o 12:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Branislava Nedbáleka

externého doktoranda FM UK, na tému:
Vplyv marketingových faktorov na atraktivitu športu
The Influence of Marketing Factors on the Attractiveness of Sport

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD.
doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Školiteľkou je doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.