Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia 2020 - POZOR zmena

DNI ŠTUDENTOV MANAŽMENTU A EKONÓMIE 2020

Virtuálna konferencia študentov, doktorandov a mladých vedcov v oblasti výskumu manažmentu a ekonómie organizovaná Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Asociáciou doktorandov Slovenska.

Konferencia je organizovaná pod záštitou dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. 

Termín: 16. 4. -17. 4. 2020

Miesto: Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Konferencia „Dni študentov manažmentu a ekonómie 2020“ je medzinárodná študentská konferencia, ktorá v sebe zahŕňa Študentskú vedeckú odbornú činnosť (ŠVOČ) a Konferenciu doktorandov/doktorandiek a mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčok.

Hlavným cieľom konferencie je zapojiť do diskusie talentovaných študentov a mladých vedcov Fakulty managementu UK, ale aj iných vysokých a stredných škôl k aktuálnym otázkam ekonómie a manažmentu, a to v oblasti teórie a praxe.

Zámerom konferencie je taktiež:
1.    Podnietiť záujem študentov o vedecko-výskumnú činnosť na Fakulte managementu UK.
2.    Vytvoriť priestor pre interdisiciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých problémov.

V súlade so zámerom konferencie budú v rámci programu vytvorené paralelné rokovania v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude venovať pozornosť aktuálnym otázkam a problémom v oblasti manažmentu a ekonomiky.
Na konferencii môžu byť prezentované výsledky samostatnej, ale aj kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a manažment v nasledovných tematických oblastiach:
a.  Ekonómia
b.  Financie a finančný manažment
c.  Informačné systém
d.  Kvantitatívne metódy v manažmente
e.  Marketing
f.   Medzinárodný manažment
g.  Personálny manažment
h.  Podnikanie
i.   Strategický manažment
j.   Cestovný ruch
k.  Verejná ekonomika  a regionálny rozvoj

PRIEBEH A ORGANIZÁCIA

1.      Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) – je určená pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. Špeciálna sekcia je vytvorená pre študentov posledných ročníkov stredných škôl.

 • POZOR, dôležitá ZMENA – virtuálna účasť a prezentácia prihláseného príspevku
 • Rokovací jazyk: slovenčina, angličtina
 • Účasť na ŠVOČ je bezplatná.
 • V zmysle aktuálnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, večerný raut je zrušený.
 • ŠVOČ sa zúčastňujú študenti bakalárskeho, magisterského stupňa štúdia a študenti stredných škôl formou virtuálnej prezentácie a obhajoby  prihlásených  prác.
 • Účastníkom bude vydaný certifikát o účasti, v prípade vyžiadania.
 • Predĺženie termínu! Termín na zaslanie prihlášok: do 24. 3. 2020 (vrátane), vrátane názvu a abstraktu príspevku. Autori, názov príspevku a abstrakt budú uvedené na stránke Fakulty managementu, v sekcii konferencie.
 • Termín na zaslanie akceptovaného príspevku mailom: do 31. 3. 2020 vrátane prezentácie pripravenej pomocou šablóny v Power Pointe
 • Účastníci, okrem cennej skúsenosti, majú možnosť získať finančnú odmenu, ktorou budú ocenené najlepšie práce ŠVOČ na základe vyhodnotenia Vedeckého výboru konferencie.
 • Prihláška na ŠVOČ, Šablóna na spracovanie príspevku, Šablóna na spracovanie prezentácie
 • Recenzované príspevky z konferencie bude možnosť publikovať aj vo vedeckom recenzovanom zborníku, ktorý bude vydaný v spolupráci s vydavateľstvom UK v elektronickej forme a bude dostupný na stránke Fakulty managementu UK.
 • Termín na zaslanie finálnej  verzie  príspevku po zapracovaní pripomienok z konferencie : do 31. 5. 2020 (vrátane)
 • Spôsob priebehu virtuálnej ŠVOČ bude komunikovaný prihláseným účastníkom mailom.

2.       Konferencia doktorandov/doktorandiek a mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčok je určená študentom a študentkám doktorandského štúdia v dennej, aj externej forme štúdia, ale aj mladým vedeckým pracovníkom a pracovníčkam.

 • POZOR, dôležitá ZMENA v spôsobe konania konferencie – virtuálna účasť a prezentácia prihláseného príspevku. 
 • Rokovací jazyk: slovenčina, angličtina.
 • Vybrané príspevky z konferencie bude možnosť publikovať jednak v rámci vydavateľstva SPRINGER ako aj vedeckom recenzovanom zborníku, ktorý bude vydaný v spolupráci s vydavateľstvom UK v elektronickej forme a bude dostupný na stránke FMUK.
 • Publikované budú iba príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na virtuálnom rokovaní konferencie.
 • Účastníkom bude vydaný certifikát o účasti, v prípade vyžiadania.
 • Predĺženie termínu! Termín na zaslanie prihlášok: do 24. 3. 2020 (vrátane) , vrátane názvu a abstraktu príspevku. Autor(i), názov príspevku a abstrakt budú uvedené na stránke konferencie.
 • Termín na zaslanie príspevku: do 31. 3. 2020 (vrátane) vrátane prezentácie pripravenej pomocou šablóny v Power Pointe a rozšíreného abstraktu v anglickom jazyku.
 • Termín na zaslanie finálnej verzie príspevku po zapracovaní pripomienok z konferencie: do 31. 5. 2020 (vrátane)
 • Prihláška, Šablóna na spracovanie príspevku, Šablóna na spracovanie prezentácie, Šablóna na spracovanie rozšíreného abstraktu v anglickom jazyku.
 • Konferenčný poplatok:
  o   platba do 31. 3. 2020 - 25 Eur
  o   je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet: SK66 8180 0000 0070 0008 3821
  o   Variabilný symbol: 999
  o   poplatok zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie virtuálnej konferencie a spracovanie konferenčného zborníka.
  o   neúčasť na virtuálnej konferencii alebo neodovzdanie konferenčných podkladov nezakladá právo na vrátenie konferenčného poplatku.

Program konferencie bude obohatený o 2 hosťované virtuálne prednášky

 1. «Role of Reinsurance Companies and Their Impact on the Economy» / «Úloha zaisťovní a ich vplyv na ekonomiku » Prakash Domah (prednáška bude v anglickom jazyku)
 2. «Negative Interest Rates and Their Impact on the Economy» / «Negatívne úrokové sadzby a ich vplyv na ekonomiku» Elena Kohútiková (prednáška bude v slovenskom jazyku)

VEČERNÝ RAUT

Účasť na večernom raute je dobrovoľná – poplatok pre všetkých účastníkov konferencie, aktívnych, ale aj pasívnych je 20 Eur/osobu.

V zmysle aktuálnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, večerný raut je zrušený.

UBYTOVANIE

Účastníci si zabezpečujú a hradia ubytovanie individuálne.

Zoznam odporúčaných ubytovacích zariadení
so zvýhodnenými cenami počas trvania konferencie

Konferencia bude prebiehať virtuálnou formou.

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIEA A RECENZENTI PRÍSPEVKOV

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD. MBA
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. Eva Smolková, PhD.
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.
doc. Mgr. Ing. Ľubomíra Strážovská PhD.
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
PhDr. Daniela Majerčáková, PhD. MBA
Ing. Peter Balco, PhD. MBA
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.
Mgr. Jana Fratričová, PhD.
Mgr. Andrea Gažová, PhD.
Ing. Pavol Gejdoš, PhD.  
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD.
Mgr. Petronela Klačanská, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Miloš Mrva, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Ing. Viera Ölvecká, PhD.
Mgr. Michal Páleník, PhD.
Mgr. Mário Papík, PhD.
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
Mgr. Michaela Poláková, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Ján Smoleň, PhD.
Mgr. Lucia Kočišová

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

prof. Ing. Anna Pilková, PhD. MBA – prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Mgr. Katarína Rentková, PhD., výkonná riaditeľka konferencie
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Ing. Peter Balco, PhD. , MBA
Mgr. Janka Kottulová, PhD.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
PhDr. Viera Bennárová
Mgr. Andrea Studeničová
Mgr. Peter Bajzík, PhD.
Mgr. Nora Hlivárová