Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

BIP

BIP – Blended Intensive Programme

je typ Erasmus+ mobility, ktorý pozostáva z dvoch častí (nie je možné zúčastniť sa len na jednej z týchto častí a prezenčnú časť nie je možné absolvovať online):
•    virtuálnej (1 hodina – 1 semester)
•    prezenčnej (zvyčajne 5 dní)
Ako sa dozviem o BIP?
•    Enlight BIP – priamo mailom z Rektorátu UK, príp. Search results BIP (enlight-eu.org)
•    BIP ponúknutých partnerskou univerzitou – mailom z IRO fakulty
•    iných BIP – vlastným pátraním, napr. na erasmusbip.eu
•    BIP, ktorú spoluorganizuje naša fakulta – od vyučujúcich
Ako mám postupovať?
•    zistím si základné údaje, zvážim svoj záujem, možnosti a schopnosti
•    prihlásim sa organizátorovi
•    po vyrozumení o akceptácii kontaktujem IRO – farska8uniba.sk
•    riadim sa ďalšími pokynmi, ktoré dostanem (vždy postupujte podľa pokynov Univerzity Komenského aj prijímajúcej inštitúcie).

Za úspešné absolvovanie BIP získate minimálne 3 ETCS, buď v podobe uznania za niektorý z predmetov študijného plánu, alebo ako dovezený predmet s názvom BIP. Uznanie si vopred dohodnite s p. prodekankou Vilčekovou.

Po potvrdení prijatia na kurz BIP nahráte do Mobility Online sken Európskeho preukazu zdravotného poistenia a kompletne podpísanú Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement, LA).

Pri cestovaní ekologickými dopravnými prostriedkami môžete získať príplatok 50 €. Na získanie príplatku je nevyhnutné do systému nahrať lístky na vlak/autobus. Ak si to vyžaduje dĺžka cesty, sú k dispozícii ďalšie dni na cestovanie. Pri použití lietadla na akúkoľvek časť cesty strácate nárok na príplatok.

Po správnom vyplnení všetkých dokumentov dostanete Dohodu o grante na štúdium. Tú je potrebné 2-krát vytlačiť, podpísať modrým perom a zaslať na adresu Erasmus Office, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, 81499, Bratislava. Grant sa posiela na bankový účet študenta uvedený v Dohode o grante do 30 dní od doručenia Dohody do Erasmus Office. Ak chcete dostať peniaze pred mobilitou, uistite sa, že máte všetky dokumenty nahrané aspoň 2 týždne pred vycestovaním. Výška grantu je 79 €/deň počas prvých 14 dní, od 15. do 30. dňa je to 56 €/deň.