Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Mgr. Veroniky Gežík, PhD.


18. 05. 2019 11.44 hod.

Pozvánka
 
 
V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogickej pracovníčky Fakulty managementu UK v Bratislave

Mgr. Veroniky Gežík, PhD.


téma habilitačnej prednášky:
„Behavioural responses to economic incentives for management of natural resources“    

téma habilitačnej práce:
„The emergence and development of new forms of governance in EU biodiversity protection and natural resource management“,

ktorá sa bude konať dňa 03. 06. 2019 o 14.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK