Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Viktórie Ali Taha, PhD.


18. 05. 2019 11.16 hod.

Pozvánka
 

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogickej  pracovníčky Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Ing. Viktórie Ali Taha, PhD.


téma habilitačnej prednášky:
„Stereotypy na pracovisku a stereotypizácia ako hrozba pre angažovanosť zamestnancov“

téma habilitačnej práce:
„Vybrané antecedencie a bariéry angažovanosti zamestnancov v zdravotníctve“,

ktorá sa bude konať dňa 03. 06. 2019 o 10.30 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK