Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Dr. mont Corinny Engelhardt-Nowitzki


18. 05. 2019 11.51 hod.

Pozvánka
 

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogickej  pracovníčky Univerzity aplikovaných vied vo Viedni (University of Applied Sciences - Technikum Wien)

Dr. mont Corinny Engelhardt-Nowitzki


téma habilitačnej prednášky:
„Versatile Value Chain Management in Manufacturing Environments“

téma habilitačnej práce:
„Value Chain Design for Flexibilty and Adaptiveness - theory-based approaches and managerial applications“,

ktorá sa bude konať dňa 04. 06. 2019 o 10.30 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK