Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Jany Kajanovej, PhD.


18. 05. 2019 17.53 hod.

Pozvánka
 

V zmysle § 4 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku pedagogickej pracovníčky Katedry ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

doc. Ing. Jany Kajanovej, PhD.


Téma inauguračnej prednášky:
„Vybrané aspekty riadenia nákladov vo výrobných podnikoch“ktorá sa bude konať dňa 06. 06. 2019 o 14.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK