Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Thomasa Kronbergera


28. 06. 2020 16.47 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

29. júla 2020 o 11:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Thomasa Kronbergera

externého doktoranda  FM UK, na tému:

Expanded Game Theory and its Application
in Selected Performance Management Practices

Rozšírená teória hier a jej uplatnenie vo vybraných praktikách manažmentu pracovného výkonu


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochova, PhD.
doc. Ing. Miroslav Škoda, PhD.

Školiteľom je prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.