Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Haralda Heimbacha


28. 06. 2020 15.27 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

29. júla 2020 o 9:30

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Haralda Heimbacha

externého doktoranda  FM UK, na tému:

Internationalization of a Medium-sized Enterprise with Regards to Multi-level Marketing Instruments and Online Strategies
Presented in the Context of Heraldic and Genealogical Services

Internacionalizácia konkrétneho stredného podniku so zreteľom na viacúrovňové marketingové nástroje a online stratégie
predkladaná v kontexte heraldických a genealogických služieb


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

Školiteľom je prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.