Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Heleny Felicitas Kiβ


28. 06. 2020 16.50 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

23. júla 2020 o 11:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Heleny Felicitas Kiβ

externej doktorandky  FM UK, na tému:

Moderne Führungskräfteentwicklung als Wettbewerbsvorteil von Unternehmen

Moderný rozvoj vedúcich pracovníkov ako konkurenčná výhoda podnikov


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD.

Školiteľom je doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.        

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.