Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Oskara Karlíka


10. 08. 2023 17.57 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

24. augusta 2023 o 10:45 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

PhDr. Oskara Karlíka


denného doktoranda FM UK, na tému:
Podnikanie študentov v kontexte nových trendov podnikateľského vzdelávania a podpory
Student Entrepreneurship in the Context of New Trends in Entrepreneurship Education and Support
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
prof.  Ing. Mária Rezňáková, PhD.
doc. Mgr. Ing.  Danka Moravčíková, PhD.

Školiteľom je doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.