Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Alexandry Barok


10. 08. 2023 17.51 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

24. augusta 2023 o 13:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Alexandry Barok


externej doktorandky FM UK, na tému:
Strategic Implementation of Data Driven Analytics in Human Resources
Strategická implementácia dátovo riadenej analýzy v oblasti ľudských zdrojov
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.
prof. Ing. Miloš Hitka, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.