Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Mirky Uhnak


10. 08. 2023 18.00 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

24. augusta 2023 o 09:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Mirky Uhnak

externej doktorandky FM UK, na tému:
Diverzita v podnikaní v dobe digitalizácie
Diversity in Entrepreneurship in the Digitalization Era
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, PhD.

Školiteľom je doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.