Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Milana Mazanovského


10. 08. 2023 18.07 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

25. augusta 2023 o 13:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Ing. Milana Mazanovského

externého doktoranda FM UK, na tému:
Sociálne a ekonomické dopady koronakrízy na odvetvie leteckej dopravy
Social and Economical Impacts of Coronacrisis to the Air Transport
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., MBA.

Školiteľom je doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.