Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Tadeáša Chujaca


10. 08. 2023 18.11 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

25. augusta 2023 o 09:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Tadeáša Chujaca


denného doktoranda FM UK, na tému:
Využitie veľkých objemov údajov v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi
The Usage of Big Data in Customer Relationship Management
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.
doc. Mgr. Ing. Martin Boďa, PhD.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.