Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Muhittin Onat Özdemiroğlu


29. 07. 2019 15.46 hod.

Oznam


Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa


28. augusta 2019 o 12:30


sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Muhittin Onat Özdemiroğlu
externého doktoranda  FM UK, na tému:

Project Quality Management Practices in Multicultural Companies: Problems, Opportunities, and Suggestions


Prístupy k riadeniu kvality projektov v multikultúrnych spoločnostiach: problémy, príležitosti a návrhypred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
prof. Ing. Milan Markovič, PhD.
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Milan Fekete, PhD.    

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.