Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Andreasa Votterela


29. 07. 2019 15.43 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

 
28. augusta 2019 o 9:30


sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Andreasa Votterela
externého doktoranda  FM UK, na tému:


Trust in Organisation
a Systemic Analysis of Trust Relationships in Organisation

Dôvera v organizáciách
systémový výskum vzťahov dôvery v organizáciáchpred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
prof. Ing. Milan Markovič, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.