Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Martina Schocha


29. 07. 2019 15.48 hod.

Oznam


Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa


28. augusta 2019 o 11:00


sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Martina Schocha
externého doktoranda  FM UK, na tému:

Efficiency-Gaining by Applied Standardization
Economic Benefits of Applied Standardization within Knowledge-Based Development Process Using the Example of Technical Development within Automotive Industry

Zvyšovanie efektivity aplikovanou normalizáciou -
Ekonomické prínosy aplikovanej štandardizácie v procese rozvoja vedomostí založenom na príklade technického rozvoja v automobilovom priemysle


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Miroslav Majtán, PhD.
doc. Ing. Pavol Molnár, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Ján Papula, PhD.    

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.