Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Zuzany Kotuliakovej


12. 08. 2019 19.10 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

26. augusta 2019 o 10:45 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 15, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Zuzany Kotuliakovej
doktorandky FM UK, na tému:
Etické aspekty procesu náboru a výberu zamestnancov

Ethical Aspects of the Process of Employee Recruitment and Selection,
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Školiteľkou je doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty