Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Andrey Jaseňovej


12. 08. 2019 19.05 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

26. augusta 2019 o 12:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Andrey Jaseňovej
doktorandky FM UK, na tému:
Career Support for Early-Stage Researchers in the Slovak Republic in Context of the European Union

Kariérna podpora pre začínajúcich výskumníkov v Slovenskej republike v kontexte Európskej únie,
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.
doc. PhDr. Lubomír Pána, Ph.D., dr.h.c.
doc. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.

Školiteľom je doc. PhDr. René Pawera, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty