Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Mgr. Dalibora Černičku


12. 08. 2019 19.00 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

26. augusta 2019 o 9:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 15, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Ing. Mgr. Dalibora Černičku
doktoranda FM UK, na tému:
Manažovanie rizika využitím finančných derivátov

Management of Risk Using Financial Derivatives,
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore podnikový manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.


S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty