Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Rastislava Kulhánka


12. 08. 2019 18.05 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

28. augusta 2019 o 9:30

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 15, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Ing. Rastislava Kulhánka
denného doktoranda  FM UK, na tému:

Využívanie rôznych stratégií v manažmente IKT firiem z pohľadu vedy o službách

Use of Business Strategies of ICT Companies in Management Using Service Sciencepred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.    

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.