Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Juraja Mikuša


12. 08. 2019 19.20 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

26. augusta 2019 o 9:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Juraja Mikuša
doktoranda FM UK, na tému:
Inkluzivita podnikania: teoreticko-metodologické aspekty hodnotenia dopadu iniciatív podpory jej rozvoja

Inclusive Entrepreneurship: Theoretical-Methodological Impact Evaluation Aspects of Its Development Initiatives,
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
doc. Ing. Emília Papulová, CSc.

Školiteľkou je prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA


S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty