Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Nikoly Salajovej


09. 06. 2021 14.38 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

23. júna 2021 o 09:00

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti L5, na 2. poschodí, obhajoba dizertačnej práce
                
Mgr. Nikoly Salajovej

dennej doktorandky FM UK, na tému:

Organizačné aspekty a aplikácia agilných metód pri implementácii zmien v kontexte s priemyslom 4.0

Organizational Aspects and Application of Agile Methods for Implementation of Changes in Context of Industry 4.0


pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
doc. Ing. Zuzana Joniaková, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.