Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Lukáša Vaľka


09. 06. 2021 14.25 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

23. júna 2021 o 10:45

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti L5, na 2. poschodí, obhajoba dizertačnej práce
                
Mgr. Lukáša Vaľka

denného doktoranda FM UK, na tému:

Vplyv pandémie na preferencie zákazníkov v cestovnom ruchu vo vzťahu k využívaniu moderných technológií

Impact of the Pandemic on Customer Preferences in Tourism in Relation to the Use of Modern Technology


pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.

Školiteľkou je doc. PhDr. Eva Smolková, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.