Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Adama Grožáka


09. 06. 2021 14.21 hod.

Oznam
 
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

23. júna 2021 o 12:30

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti L5, na 2. poschodí, obhajoba dizertačnej práce
                
Mgr. Adama Grožáka

denného doktoranda FM UK, na tému:

Finančné správanie domácností a ich dopad na finančnú stabilitu štátu

The Financial Behaviour of Households and its Impact on the Financial Stability of the State

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.