Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Juliane Meixner


09. 06. 2021 14.59 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

28. júna 2021 o 09:00

sa bude konať formou online pripojenia obhajoba dizertačnej práce
                
Juliane Meixner

externej doktorandky FM UK, na tému:

Corporate Social Responsibility as Aid of Strategic Alignment and Implementation of Social and Environmental Values

Spoločenská zodpovednosť firiem ako prostriedok strategického zosúladenia a implementácie sociálnych a ekologických hodnôt

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.

Školiteľom je prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.