Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce PhDr. Petra Veselého, PhD.


09. 06. 2021 22.26 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogického pracovníka Katedry informačných systémov, Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,

PhDr. Petra Veselého, PhD.

téma habilitačnej prednášky:
„Manažovanie projektu implementácie GDPR v praxi”

téma habilitačnej práce:
„Manažment ochrany informácií“

ktorá sa bude konať dňa 23. 06. 2021 o 10.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej:

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7mZXTHUqBXmNUjraAi_FvN5tYQAXEkxg4JXOiJseG381%40thread.tacv2/1623759483879?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f95e29ab-ff85-45bb-a92d-cbf0e51e8413%22%7d
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v. r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK